MENU
Jesteś tutaj: Dokumenty / >Sprawozdania i informacje / Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za rok 2018

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie art. 110 ust. 9  Ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej”

 

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

za rok 2018

I. Wstęp.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa
i samorządu terytorialnego. Obowiązek wykonywania konstytucyjnych zadań gwarantujących ochronę jednostki w trudnych sytuacjach życiowych poprzez udzielanie jej różnych form wsparcia ciąży na organach administracji. Pomoc społeczna jest udzielana w przypadku, gdy jednostka (rodzina) nie wykorzystuje własnych uprawnień, zasobów, możliwości, bo albo ich nie ma, albo nie potrafi zrobić z nich użytku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą na terenie gminy Czarny Dunajec. Realizuje zadania własne i zlecone, które wynikają w szczególności z:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.),

- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019, poz. 60 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2018r., poz. 2220, z późń. zm.),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. z 2015r, poz. 1930 z późń. zm.),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  (Dz. U.
z 2018r, poz. 998 z późń. zm),

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r., poz. 554 z późn. zm.),

- ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018, poz. 2134 z póżn. zm.),

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (Dz. U. z 2018r. poz. 489 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860 z póżn zm.),

- uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

- ustawy Rady Ministrów z dna 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, (M.P. z 2013r., Nr 221).

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. z 2018r., poz. 1878 z późn. zm),

-  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm),

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z póżn. zm..)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą na podstawie:

-  Uchwały Nr X/87/90 Gminnej Rady Narodowej w Czarnym Dunajcu z dnia 28 lutego 1990 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu;

- Uchwały nr XVI/161/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

            W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania
o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub innych ustaw. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu liczy: 5 starszych pracowników socjalnych i 2 pracowników socjalnych. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, a także główna księgowa GOPS oraz osoba odpowiedzialna za kadry. Natomiast pion Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych liczy 6 osób, są to: 1 inspektor ds świadczeń oraz 4 referentów i 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest także asystent rodziny, osoba do prac fizycznych  oraz informatyk na część etatu.

 

II. POMOC SPOŁECZNA

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganiesytuacjom kryzysowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązującą od 12 marca 2004r., Ośrodek udziela
i świadczy pomoc osobom i rodzinom zgodnie z art. 7, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które spełniają   kryteria dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”, od dnia 1 października 2018r. kryteria dochodowe wynoszą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701(wcześniej 645zł)
  2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł (wcześniej 514 zł)

 

Gminę Czarny Dunajec zamieszkiwało wg stanu na dzień 31.12.2018, 22 322 osób, tj. 11 397 kobiet i 10 925 mężczyzn (Źródło: Gmina Czarny Dunajec, dział Ewidencja Ludności). Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Czarny Dunajec w roku 2018 wynosiła 406 osoby, długotrwale bezrobotnych było 201, w tym bezrobotnych z prawem do zasiłku – 46 osób (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu)

 

II.1 Liczba osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
w 2018r.

W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu udzielił wsparcia łącznie 799 osobom z 271 rodzin zamieszkujących gminę.

 

Wykres 1. Liczba osób w rodzinach, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w 2018r.

 

     ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

 

      II.2 Powód trudnej sytuacji życiowej 2018 r.

Wszystkie środki finansowe, usługi i dobra rzeczowe, które służą zaspokojeniu potrzeb ludzkich, a nie są bezpośrednim wynagrodzeniem za pracę, nazywamy świadczeniami społecznymi. Świadczenia społeczne są adresowane do pojedynczych osób lub gospodarstw domowych, a ich finansowanie odbywa się ze środków publicznych, z udziałem i pod nadzorem instytucji państwowych lub samorządowych. Źródłem finansowania świadczeń społecznych są wpływy
z podatków, składek ubezpieczeniowych i celowe wpłaty ludności. Świadczenia społeczne zaspokajają wiele istotnych potrzeb społecznych, dlatego prawo do korzystania z nich uznaje się dziś za część praw człowieka.

 

Tabela 1. Powód trudnej sytuacji życiowej w 2018r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

Ubóstwo

61

174

Sieroctwo

0

0

Bezrobocie

29

89

Bezdomność

1

1

Niepełnosprawność

50

90

Bezradność w sprawach opiek. – wych., w tym

- rodzinie niepełne

- rodziny wielodzietne

15

4

6

74

9

44

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym

- wielodzietność

68

40

344

251

Długotrwała lub ciężka choroba

104

220

Narkomania

0

0

Alkoholizm

4

7

Przemoc w rodzinie

2

9

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

3

3

Zdarzenia losowe

5

13

Sytuacja kryzysowa

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

 

Wykres 2. Powód trudnej sytuacji życiowej 2018r

 

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

 

II.3 Struktura wydatków na pomoc społeczną w 2018 roku

W 2018r. Ośrodek udzielił następujących świadczeń:

1. Zasiłek stały – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20)

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 W 2018 roku pomocą w tej formie zostały objęte 46 osoby na kwotę 226 850, - zł  z dotacji w tym:

- osoby samotnie gospodarujące – 40 osób (381 świadczeń) na kwotę 209 117,- zł

- osoby pozostające w rodzinie – 7 osób (66 świadczeń) na kwotę 17 733,- zł

 

2. Zasiłek okresowy -  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 4)

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W 2018 r. pomocą w tej formie zostały objęte 43 osoby na kwotę 35 861,- zł,

 z tego ze środków własnych - 4 642,- zł,

- z dotacji 31 219,- zł.

Zasiłki okresowe zostały przyznane w szczególności z powodu:

* bezrobocia – 9 419,- zł (9 osób),

* długotrwałej choroby – 14 632,- zł (13 osób),

* niepełnosprawności – 9 746,- zł (19 osób),

* możliwości utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 2 064,- zł (2 osoby),

 

3. Zasiłek celowy – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 5, pkt 6, pkt 15)

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej lub ekologicznej.

            Pomocą w formie zasiłku celowego w 2018 r. zostało objętych 236 osób, na kwotę 189 509, - zł, w tym w formie zasiłków celowych specjalnych 44 osoby na kwotę 23 350,- zł. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób na kwotę 8 500,- zł

  1. 4.      Schronienie

   Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W 2018 roku udzielono pomocy w formie schronienia 7 osobom na kwotę 11 298,- zł

  1. 5.         Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W 2018 roku udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych dla 11 osób na kwotę 12 920,- zł. Natomiast z pomocy z formy specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba na kwotę 3 600,00 zł

 

6. Dożywianie (posiłek)

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który od 01. stycznia 2019 został zastąpiony wieloletnim  rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Świadczeniem tym w 2018 roku objętych zostało  246 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 109 rodzin. W tym okresie wydano uczniom 32 673 posiłków na łączną kwotę 225 373 zł, środki własne stanowiła kwota 45 075,- zł, natomiast dotacja wyniosła 180 298,- zł. W szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w porozumieniu z dyrektorami szkół. Posiłki w szkołach na terenie gminy są  przygotowywane i wydawane  przez podmioty prywatne w formie cateringu, a także w ramach działających stołówek szkolnych. Na terenie gminy dla potrzeb dożywiania wyłonionych zostało 2 ajentów na usługi gastronomiczne na podst. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Ośrodek ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku, w dniu jego obecności w szkole. Dzieci pochodzące z terenu gminy, które uczęszczają do szkół poza gminą otrzymały dożywianie w formie przyjętej w danej szkole. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawarte porozumienia z poniższymi placówkami. Porozumienie zawiera zapisy dotyczące konieczności urozmaicenia posiłku, przygotowania zgodnie z zasadami zbiorowego żywienia oraz zapewnienia odpowiedniej wartości kalorycznej posiłku.

Ponadto w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” udzielono pomocy w formie zasiłku celowego pieniężnego na zakup żywności – 42 rodziny, a także świadczenia w naturze – 10 rodzin. Kwota świadczeń wyniosła 37 800, 00 zł w tym środki własne: 15 120,00 zł

Łącznie na dożywianie w 2018 roku wydano kwotę 263 173,00 zł z tego ze środków własnych 60 195,00 zł oraz  202 978,00 zł dotacji.

Posiadane środki w pełni zapewniają realizację dożywiania uczniów w szkołach.

 

            Tabela 2.  Podmioty realizujące dożywianie dla uczniów z terenu gminy Czarny Dunajec.

Lp

Nazwa placówki

Koszt posiłku

 

1

Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

6,99

2

Szkoła Podstawowa w Chochołowie

6,99

3

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem

6,99

4

Szkoła Podstawowa SPSK w Czerwiennem

6,99

5

Szkoła Podstawowa w Ratułowie

6,99

6

Szkoła Podstawowa nr 1 w  Cichem

6,99

7

Szkoła Podstawowa  nr 2 w Cichem

6,99

8.

Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem

6,99

9

Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach

6,95

 

10

Szkoła Podstawowa w Piekielniku

6,95

11

Szkoła Podstawowa w Podszklu

6,95

12

Szkoła Podstawowa w Załucznem

6,95

13

Szkoła Podstawowa w Odrowążu

7, 00

14

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

7,00

15

Szkoła Podstawowa  nr 1 SPSK w Starem Bystrem

7,00

 

Podmioty realizujące dożywianie z poza terenu gminy

1

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zakopanem

6,99

 

2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu

4,50

3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krakowie

4,50

4

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jabłonce

6,50

5

Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu

2,25

6

Liceum Ogólnokształcące w Czarnym Dunajcu

6,99

7

Zespół Szkół w Tymbarku

3,60

8

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem

4,32

  Źródło: Opracowania własne GOPS

 

Tabela 3. Struktura wydatków na pomoc społeczną.

Lp.

ŚWIADCZENIE

Liczba osób

Kwota wypłaconych świadczeń w zł

1

ZASIŁEK STAŁY

- dotacja

- śr. własne

46

226 850 zł

226 850 zł

0 zł

2

ZASIŁEK OKRESOWY

- dotacja

- środki własne

43

35 861 zł

31 219 zł

4 642 zł

3

DOŻYWIANIE (posiłek)

- dotacja

- środki własne

246

225 373 zł

180 298 zł

45 075 zł

4

ZASIŁEK CELOWY

w tym:

- zasiłki specjalne celowe

236

 

44

189 509 zł

 

23 350 zł

5

SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE

Osób pobierających zasiłek stały

- dotacja

41

18 440 zł

18 440, 00 zł

6

ZAS. CEL. NA ZDARZENIA LOSOWE

4

8 500, 00 zł

7

Usługi opiekuńcze

11

12 920, 00 zł

8

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w miejscu zamieszkania dla osób z zab.psych.

1

3 600

9

SCHRONIENIE

7

11 298

10

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

18

487 776 zł

11

PIECZA ZASTĘPCZA

-  koszt pobytu dzieci w placówce op-wych.

- koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej

12

6

6

103 263,62 zł

81 715,11 zł

21 548,51 zł

10

PRACA SOCJALNA

Liczba rodzin 279

 

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

            Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

            W pracy socjalnej kierowano się ideą, iż w każdym człowieku tkwi jego wewnętrzny kapitał, którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, energia, adaptacja do zmian. Toteż praca ta polega na udzieleniu wsparcia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, przekonania, że posiadają wewnętrzną siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na swoje życie i zmienić niekorzystne warunki. W 2018r. pracownicy socjalni prowadzili interwencje w środowisku. Dotyczyły problemów rodzin związanych z komunikacją interpersonalną w rodzinie, nieradzenie sobie z negatywnymi emocjami, sprawy przemocy domowej oraz sytuacji kryzysowych. Celem interwencji było zdiagnozowanie problemu i podjęcie stosowanych działań zmierzających do rozwiązania konfliktów.

Praca socjalna prowadzona jest:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

            W 2018 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała w szczególności na:

* pomoc w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno-bytowej)

* praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki i pomocy osobom starszym (działania interwencyjne
w odniesieniu do poprawności sprawowania opieki nad osobami starszymi, kontakt i wspólne interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzenie sytuacji w miejscu zamieszania osób starszych, rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki nad osobami starszymi),

* pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnienie stosownych wniosków, pomoc
w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych załączników, kontakt z instytucjami),

* pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodzin, kontakty z policją, wspólne interwencje),

* pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w wypełnianiu różnych druków ZUS, KRUS, pomoc w uzyskaniu stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami
w celu pomocy załatwienia spraw klienta),

* pomoc w uzyskaniu stypendiów szkolnych,

* wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny,

* prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci,

* edukacja w zakresie higieny i porządku,

*edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowaniem
i monitorowaniem wydatków, oszczędnym gospodarowaniem mediami,

* pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego,

* współpraca ze szkołami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,

* praca nad zmianą postaw klientów, ich podejścia do otaczającej rzeczywistości,

           

            Pomoc społeczna świadczona może być w formie pieniężnej i niepieniężnej.
W 2018 roku liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła ogółem 506 w tym świadczenia pieniężne 250 osób, świadczenia niepieniężne 310 osoby. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 279 rodzinom w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej - 77 rodzin

 

Wykres 3. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia pieniężne w Gminie Czarny Dunajec. 

ŹRÓDŁO: opracowania własne  GOPS

Jak wynika z powyższych zestawień, największy udział stanowią wydatki poniesione na odpłatność gminy za pobyt klientów w domu pomocy społecznej, zasiłki stałe, następnie środki finansowe na posiłki dla dzieci. W odniesieniu do liczby świadczeniobiorców, którym ww. świadczenia zostały przyznane, największą grupę stanowią osoby objęte pomocą w formie posiłków oraz zasiłków celowych.

W skład świadczeń pieniężnych wchodzą: zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe.

Do świadczeń niepieniężnych należą m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie
i sprawienie pogrzebu. Poza pomocą finansową, osoby i rodziny wymagające wsparcia obejmowano także szeroko rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym.

 

III. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

            Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę, o której mowa powyżej, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2A (ustawy o pomocy społecznej), chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

 

Tabela 4. Liczba osób w DPS w latach 2015 – 2019 oraz odpłatność gminy za ich pobyt.

 

2015

2016

2017

2018

2019

LICZBA OSÓB w DPS

19

21

19

18

18

WYDATKI

319 897 zł

450 386 zł

400 321 zł

487 776 zł

 

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

            Osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej w latach 2015 – 2019:

- 1 osoba - DPS Zakopane,

- 1 osoba -  DPS Mogilno,

- 2 osoby -  DPS Rabka,

- 2 osoby -  DPS Biskupice,

- 12 osób -  DPS Zaskale.

IV. PIECZA ZASTĘPCZA.          

            Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, w którym może odbywać się naturalny proces kształtowania osobowości jej członków, szczególności dzieci. Ważną rolę
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie zrealizować podstawowych zadań, relacje rodzinne ulegają zaburzeniami, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dezorganizacja rodziny przyczynia się do niedostosowania społecznego dziecka. Rodzina powinna przede wszystkim w swoim środowisku lokalnym otrzymać daleko idącą pomoc w formie wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy socjalnej. Ta pomoc powinna być silnie skorelowana z pomocą materialną adresowaną do rodzin o najniższych dochodach tak, aby zahamować proces umieszczania dzieci w zastępczych formach opieki
z powodów ekonomicznych. Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny
 i systemie pieczy zastępczej powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie systemu opieki, w tym sieci placówek publicznych i niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie
w systemie dziennym bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice środowiskowe, przedszkole i żłobki.

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki
i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

2) powrotu do rodziny;

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;

4) stabilnego środowiska wychowawczego;

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

            W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza
w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

            Od 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Asystenta Rodziny. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 (pełny etat asystenta).

            W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011r., art. 191 ustawy nakłada na gminy obowiązek partycypowania
w kosztach utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinnym domu dziecka, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. przepisów, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

a)      10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;

b)      30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

c)       50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku
i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

Dzieci przebywające w Pieczy Zastępczej w 2018 r. z terenu gminy Czarny Dunajec:

 

            W 2018 roku gmina  współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej  12- rgu dzieciom w łącznej kwocie 103.263,62 zł. + (2 noty księgowe za IV kwartał – 4 164,00zł zapłacone w styczniu 2019).

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał dwa sprawozdania rzeczowo-finansowe za okres 01.01-30.06.2018 r.  oraz 01.07-31.12.2018 r. przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz tego za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej przekazano szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2018.

Koszty umieszczenia w pieczy zastępczej są zróżnicowane i zależne od decyzji sądu gdzie zakwalifikuje dzieci.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej pełny koszt  wynosi 660 zł, w rodzinie zawodowej lub niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka 1000 zł. W placówkach opiekuńczych te koszty są znaczenie wyższe i zróżnicowane, mogą wynosić nawet ok. 6.000 zł.

Im dłużej dziecko przebywa poza rodziną, tym wyższy jest koszt jego utrzymania, dlatego należy uczynić wszystko aby przywrócić w rodzinie prawidłowe funkcje opiekuńczo-wychowawcze, by dziecko mogło do niej wrócić.

 

      W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zatrudniono jednego asystenta rodziny w okresie od 1 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 roku w systemie zadaniowego czasu pracy . Powyższe zadanie było dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody w kwocie 7.812,00 zł,  natomiast wkład własny Gminy wyniósł 19.183,60 zł. Razem: 26 995,60 zł. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zatrudniał jednego asystenta rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy, w łącznym wymiarze 0,5 etatu.

W 2018 roku asystent rodziny współpracował z 15 rodzinami (48 dzieci w rodzinach) przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, nadal kontynuowana jest współpraca z 7 rodzinami  (18 dzieci).

 

 

V. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Wójt Gminy Czarny Dunajec, Zarządzeniem Nr 51/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu. Zespół Interdyscyplinarny liczy 12 osób w skład, którego wchodzą: Pracownicy Socjalni – 6 osób, Pielęgniarka Środowiskowa, 2 kuratorów zawodowych, przedstawiciel oświaty - 1 osoba, przedstawiciel policji 1 - osoba, przedstawiciel służby zdrowia – 1 osoba,  przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnym Dunajcu – 1 osoba. Członkowie  uczestniczą w posiedzeniach w ramach oddelegowania na podstawie zawartych porozumień.

Zespół Interdyscyplinarny:

 a) opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2022, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/322/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 r. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

b) opracował regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi edukację w środowisku lokalnym poprzez warsztaty skierowane do uczniów na terenie Gminy Czarny Dunajec, kampania dotyczy tematyki: Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym,

d) ulotki i broszury zostały wydrukowane i przekazane do społeczności lokalnej w tym do Szkół na terenie Gmin.

W 2018r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani byli do realizacji procedury ,,Niebieska Karta”.

- Procedura ,,Niebieskiej Karty” realizowana była we współpracy wymienionych podmiotów w ramach tzw. Grupy Roboczej.

- Wszczęcie procedury następowało przez wypełnienie formularza części ,,A” Niebieska Karta, który niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kartę ,,B” procedury Niebieska Karta zawierającą pouczenie o przysługujących prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy, którą wręczano osobiście osobie doznającej przemocy.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w 2018 roku wpłynęło 42 formularze  Niebieskiej Karty:

a) założonych przez Policję – 40

b) założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - 1

c) założonych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  - 1

Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018 zamknięto 20 Niebieskich Kart

Powód zamknięcia :

a) brak zasadności podejmowania działań – 9

b) ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy  -  11

W ramach prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu prowadzono poradnictwo psychologiczne oraz socjalne.

W związku z zadaniem ochrony ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem w 2018 roku osobom doznającym przemocy zapewniono bezpieczeństwo poprzez szybkie i skuteczne interwencje służb do tego uprawnionych, oraz podjęcie czynności, które zabezpieczały ofiarę przemocy przed jej dalszym krzywdzeniem. Praca w Grupach Roboczych nastawiona była przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy. W 2018 roku utworzono 27 Grup Roboczych. Zaznaczyć należy, że z  2018 roku kontynuowanych jest 14 Niebieskich Kart.

W ramach podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej oraz zaangażowania społeczności lokalnej w sprawach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu rozpowszechnił na terenie Gminy Czarny Dunajec ulotki z informacją o tematyce przeciwdziałania przemocy oraz adresach instytucji udzielających pomocy.

W dniu 17.10.2018r. odbyło się szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. W prelekcjach udział wzięło 13 osób. Tematyka szkolenia: Aktualne procedury postępowania interwencyjnego osób realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy. Szkolenie trwało 4 godziny szkoleniowe. Koszt szkolenia wyniósł  1 400,00 zł.

W ramach działań w 2018 roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień oraz przemocy w następujących placówkach oświatowych:

  1. I.                   Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem.
  2. II.                Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Koszt warsztatów wyniósł 1000,00 zł Zleceniobiorcą była Pracownia Badań Społecznych SONDA w Krakowie. W warsztatach profilaktycznych udział wzięło łącznie 96 uczniów.

Podsumowując, zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czarny Dunajec były realizowane na większości niezbędnych poziomów. Ważnym atutem jest praktyka w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, co owocuje w jakości współpracy między poszczególnymi elementami systemu w Gminie Czarny Dunajec.

 

VI. POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS

- Ośrodek pomagał przy organizowaniu wypoczynku wakacyjnego w formie kolonii dla 5 dzieci z rodzin najuboższych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od 09.07.2018. - 22.07.2018r. Dzieci wyjechały do miejscowości Bobowa (woj. małopolskie). Koszt uczestnictwa pokryło w całości Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ośrodek zapewnił dzieciom niezbędne rzeczy osobiste.

- GOPS współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej.

- GOPS brał udział w kolejnej edycji „Szlachetnej paczki”, 12 rodzin zostało zakwalifikowanych do pomocy,

- GOPS współorganizował wypoczynek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w formie obozów socjoterapeutycznych, 20 dzieci

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu w ramach pracy socjalnej dotyczącej rodziny korzystającej z pomocy działa w zakresie:

1) Kontakt z instytucjami:

* pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości,

* pomoc w załatwieniu spraw w biurze ewidencji ludności,

* współpraca z kuratorami zawodowymi, społecznymi,

* współpraca z policją,

* współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

* współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholową:

* GOPS skierował na leczenie osoby nadużywające alkohol z terenu gminy

* GOPS pomagał we współorganizowaniu wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w formie obozów socjoterapeutycznych: 20 dzieci

* kierowanie osób na Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

* współpraca z PCPR, pomoc w wypełnianiu wniosków o wyjazdy rehabilitacyjne, refundację,

* przeprowadzanie wywiadów rodzinnych dla potrzeb innych jednostek pomocy społecznej,

 

2) Funkcjonowania rodziny:

* rozładowanie konfliktów rodzinnych,

* współpraca z Tatrzańskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem,

* współpraca z koordynatorami rodzin zastępczych,

 

3) Praca:

* rozpropagowanie informacji o kursach bezpłatnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

* mobilizacja podopiecznych do poszukiwania pracy,

* przekazywanie ofert pracy dla podopiecznych GOPS,

* pomoc klientom w napisaniu CV i Listu Motywacyjnego,

* organizowanie pomocy rzeczowej dla podopiecznych: meble, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego z dowozem do domu,

* organizowanie pomocy rzeczowej dla pogorzelców, pomoc od sponsorów,

* organizowanie i nadzór remontu domu,

* pomoc w wypełnianiu dokumentów, np. 300+, Karta Dużej Rodziny, ZUS, KRUS,

* organizowanie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy,

* pomoc w wypełnianiu wniosków dla kombatantki z terenu gminy,

* przeprowadzanie wywiadów rodzinnych  do postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych,

 

4) Oświata i opieka medyczna:

* współpraca ze szkołami,

* współpraca z pedagogami szkolnymi,

* współpraca ze służbami medycznymi, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową

* współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu,

 

5 )Szkolenia

* udział pracowników GOPS w szkoleniach, konferencjach, sympozjach celem aktualizacji wiedzy oraz podnoszenie swoich umiejętności w pracy z klientem.

 

6) Stypendium szkolne

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec, dochód rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia nie może przekraczać 528  zł na osobę w rodzinie, a także rodzina musi spełniać przesłanki zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. rodzaj dysfunkcji). Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 15 września roku szkolnego oraz 15 października roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendiami szkolnymi objęto 269 dzieci na łączną kwotę 55 304 zł (w tym 20% wkład własny GOPS). Natomiast w okresie od września do grudnia 2018 roku liczba dzieci, które skorzystały ze stypendium wyniosła 208 dzieci na łączną kwotę 42 470 zł (w tym 20% wkład własny). W roku 2018 roku przyznano zasiłek szkolny 14 uczniom na łączną kwotę 8680 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 106 454 zł (w tym 20% środków własnych – 21 290, 80 zł)

 

6) Bank Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Bankiem Żywności Caritas Polska w Krakowie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018. Dystrybucja żywności odbywa się dzięki współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus z Nowego Targu. Pomocą objętych zostało 167 rodzin tj. 653 osoby w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy wynosił 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. W skład artykułów spożywczych w przeliczeniu na osobę wchodziły m.in.: cukier – 2 kg, ryż – 2 kg, mleko – 3 l, przecier – 3 szt, groszek z marchewką– 3 szt, makaron – 4 szt, olej rzepakowy– 2 l, herbatniki – 4 szt, gulasz wieprzowy z warzywami – 2 szt, szynka drobiowa – 2 szt, fasola biała konserwowa – 2 szt, powidła śliwkowe – 2 szt, filet w oleju z makreli – 3 szt i inne produkty spożywcze. Kwota jaką ponosi gmina Czarny Dunajec związana jest z partycypowaniem w kosztach związanych z utrzymaniem magazynów niezbędnych do przechowywania wydawanej żywności i za 2018 rok wyniosła 8 000,00 zł

7 ) Projekt socjalny „Bezpieczny - Szczęśliwy Senior”

            Od listopada 2018 roku z inicjatywy pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka realizowany jest projekt socjalny „Bezpieczny – Szczęśliwy Senior” dla seniorów z naszej gminy. Głównym celem projektu jest niwelowanie problemu osamotnienia i izolacji poprzez umożliwienie seniorom spędzania czasu w przyjaznej atmosferze podczas spotkania międzypokoleniowego. Na comiesięcznych bezpłatnych spotkaniach seniorzy będą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami policji, straży, prawnikiem, kardiologiem, dietetykiem oraz ratownikiem medycznym. Zaplanowano także udział w imprezie artystycznej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Planowane zakończenie projektu to lipiec 2019r.   

 

VII. ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

1.Zasiłek rodzinny

            Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje :

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się.

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 w przypadku niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2018 r. wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do  zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :

1) urodzenia dziecka - 1 000,00 zł,

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,

3) samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł lub 273,00 zł (w przypadku orzeczenia),

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 0-5lat – 90,00 zł, 5-24 – 110,00 zł

5) rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł, 113,00 zł,

7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95, 00 zł

W 2018 roku wypłacono 47994  świadczeń w tej formie wraz z dodatkami na kwotę 5 640 507,01zł

2.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

            Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto w wysokości 1.000zł.

W 2018 roku wypłacono 216 świadczenia w  tej formie na kwotę 216 000,00 zł

 

3.Zasiłek pielęgnacyjny

            Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. W okresie 1 listopada 2018 r – 31.10.2019. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. będzie wynosić 215,84 zł.    

W 2018 roku wypłacono 3 432 świadczeń w tej formie na kwotę 541 999, 96 zł.

 

4.Świadczenie pielęgnacyjne

            Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej , przysługuje w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.477 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2019 wysokość świadczenia wynosi 1 583, 00 zł

W 2018roku wypłacono 771 świadczenia w  tej formie na kwotę 1 135 313, 60 zł

 

 

5.Specjalny zasiłek opiekuńczy

            Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Świadczenie przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

W 2018 roku wypłacono 132 świadczenia w  tej formie na kwotę 69 093,10 zł

 

6.Zasiłek dla opiekuna

            Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. na skutek zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, które złożyły wniosek o to świadczenie do dnia 15 września 2014 r. Prawo do tego świadczenia może być przyznane również po tym terminie - w kontynuacji świadczenia (jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby nad która jest sprawowana opieka było wydane czas określony). Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości  620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

W 2018 roku wypłacono 72 świadczenia w  tej formie na kwotę 38 640,00 zł

 

7.Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne

Dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze  opłacono 715 składek emerytalno-rentowych (ZUS,KRUS) na łączną kwotę 228 255, 70 zł i składek zdrowotnych w ilości 244 na kwotę 23 577,61 zł.

 

8.Świadczenie rodzicielskie („kosiniakowe”)

            Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Łącznie na świadczenia rodzicielskie wypłacono 249 świadczeń na kwotę 224.692

 

9. „Złotówka za złotówkę”

            Regulacja „złotówka za złotówkę” przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich, będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami", a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.

 

10.Świadczenie wychowawcze 500 +

            Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko w rodzinie.

Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu rodziny, tj. kryterium w wysokości 800,00zł. na osobę w rodzinie, lub 1.200,00zł. - w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Natomiast na drugie i kolejne dzieci przysługuje bez względu na uzyskiwany dochód.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wyniosła 37 689 na łączna kwotę 18 773 851,92 zł (koszt obsługi 211 566, 59 zł).

 

11. Świadczenie „Za życiem”

            Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa (realizacja przez Dział Świadczeń rodzinnych) z dnia Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4.000 zł na dziecko. podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2018 roku wypłacono  3 świadczenia w tej formie na kwotę 12.000,00 zł

 

12.Świadczenie Dobry Start 300 +

            Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Łącznie w oparciu o rozporządzenie o świadczeniach Dobry Start wypłaconych zostało świadczeń dla 2 760  uczniów, w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018r., na łączną kwotę 828 000,00 zł (koszt obsługi 27 558, 90zł)

 

13. Kwoty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

            Świadczenie to zastąpiło zaliczkę alimentacyjną. Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł . Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

W 2018 roku wypłacono 789 świadczeń na kwotę 320 175, 72 zł

Nadmienia się, że tut. Ośrodek podejmuje wszystkie działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 554 ze zm. ).

1. Ogólna kwota zaległości - 2 331 580, 07 zł

2. Wpłaty dłużników ogółem: 45 500,34 zł, odsetki: 55 158, 60 zł

 

14. Karta Dużej Rodziny

            Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady przyznawania "Karty" członkom rodziny wielodzietnej oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny  mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W 2018 r. wpłynęło 180 wniosków o Kartę Dużej Rodziny. Zamówiono 526 kart tradycyjnych, 325 kart elektronicznych.

Od 01.01.2019r. do 31.03.2019r. wpłynęło 626  wniosków o Kartę Dużej Rodziny z tego zostało zamówione 1155 kart tradycyjnych, 312 kart elektronicznych.

 

Tabela 5.rodzaje przyznanych świadczeń

 

Rodzaje świadczeń

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł

1

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

47994  świadczeń

5 640 507,01zł

2

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

216 świadczenia

216 000,00 zł

3

Zasiłek pielęgnacyjny

3 432 świadczeń

 541 999,96 zł

4

Świadczenie pielęgnacyjne

771 świadczeń

1 135 313,60 zł

5

Specjalny zasiłek opiekuńczy

132 świadczenia

 69 093,10 zł

6

Zasiłek dla opiekuna

72 świadczenia

38 640,00 zł

7

Skł na ubezp. emeryt. i rentowe, zdrowotne

 

228 255,70 zł

 23 577,61 zł

8

Świadczenie rodzicielskie („kosiniakowe”)

249 świadczeń

224 692,00 zł

9

 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

789 świadczeń

320 175,72

10

Świadczenie wychowawcze 500 +

37 689 świadczeń

18 773 851,92 zł

11

„Za Życiem”

3 świadczenia

12 000,00 zł

12

Świadczenie Dobry Start 300 +

2 760 świadczeń

828 000,00 zł

13

„Złotówka za złotówkę”

 

 

14

Karta Dużej Rodziny

 

 

Źródło: Opracowanie własne GOPS

Wykres 4. Zestawienie przyznanych świadczeń

 

VIII. POTRZEBY OŚRODKA

            Zakres działań pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu stosowanych wobec osób i rodzin korzystających z pomocy jest bardzo rozległy. Wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętności, narzędzi niezbędnych do odpowiedniego pokierowania sprawami ludzi, wspierania ich, a nie wyręczania. Działania te mają być skuteczne i efektywne, mają służyć wzmocnieniu rodziny, aktywizować i usamodzielniać. Nasza praca skupia się na tych celach. Przepisy prawa, kładą coraz większy nacisk na prawidłowo prowadzoną pracę socjalną oraz powodują stałe rozszerzenie zadań realizowanych przez pomoc społeczną. Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej, wynikającym z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

            Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu, zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego. Prawidłowa realizacja zadań pomocy społecznej wymaga nie tylko zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych, ale również zapewnienia niezbędnych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, modernizacji i rozwoju systemu informatycznego.

            Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest prowadzony na bieżąco monitoring problemów społecznych występujących w gminie, a także analizy zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sferze socjalnej. Ustalono następujące potrzeby mające istotny wpływ na rozwój funkcjonującego systemu pomocy społecznej, a wymagające zabezpieczenia w 2019 r.:

- podejmowanie działań służących aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób marginalizowanych,

- zabezpieczenie w miarę potrzeb większych środków na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, utrzymujących osobę jak najdłużej w jej naturalnym środowisku,

- podnoszenie kompetencji pracowników poprzez zapewnienie środków finansowych na warsztaty i szkolenia.

- dalsza współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (sąd, ośrodek adopcyjny, szkoły, przedszkola, poradnie, ops-y, policji itp.),

- dokształcać pracowników wspierających rodziny zastępcze,

- zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych mieszkańców w postaci kierowania do ośrodków wsparcia,

            Z kolei niepełnosprawność i starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost wydatków na świadczenia w formie usług opiekuńczych, pomocy w naturze jak i pomoc instytucjonalną, a tym samym wymusza dostosowywanie odpowiednio do potrzeb mieszkańców polityki senioralnej gminy. W ostatnim czasie priorytetem państwa jest wspieranie rodzin z dziećmi, w tym kobiet w ciąży i wychowujących dzieci niepełnosprawne, poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń przysługujących z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz pieczy zastępczej. Ważnym elementem zabezpieczenia społecznego jest Program Rządowy Rodzina 500+, Innym elementem wsparcia rodzin są świadczenia rodzinne skierowane do rodzin o najniższych dochodach. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodzin powoduje konieczność organizowania zastępczych form opieki rodzinnej i umieszczania małoletnich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Obecnie zauważa się wzrost liczby dzieci wymagających zapewnienia opieki zastępczej. Wymaga to podejmowania intensywnych działań poszczególnych służb, prowadzenia współpracy oraz wzmożonego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Rozwój infrastruktury wiąże się także ze wzrostem nakładów finansowych na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Ośrodek jest również realizatorem innych zadań z zakresu polityki społecznej takich jak m.in. ustalanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Na przestrzeni lat jednoznacznie można stwierdzić, iż nie było roku, w którym Ośrodek nie zostałby obdarzony nowymi zadaniami. Różnorodność zadań, nadmiernie rozbudowana biurokracja, szczegółowa sprawozdawczość i często presja czasu sprawiają, że pracownicy muszą niejednokrotnie podejmować się nowych wyzwań. Obsługa merytoryczna i techniczna powierzanych zadań wymaga ciągłego dostosowywania struktury, szkoleń i samokształcenia pracowników, a także zdobywania nowych umiejętności w obsłudze tych zadań.