MENU

Deklaracja
dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gops.czarny-dunajec.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-31

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora GOPS  w Czarnym Dunajcu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona  internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo
 • zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

 

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

34-470 Czarny Dunajec

 1. Kamieniec Dolny 55

tel: 18 544 72 89

gops@czarny-dunajec.pl


Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowa posiada następujące ułatwienia m.in.:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • zmiana czcionki na przyjazną dla dyslektyków
 • akcesoria ułatwiające czytanie
 • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ma siedzibę przy ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec obok Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wokół budynku znajduje się parking na którym znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (oznaczony znakiem informacyjnym pionowym), wyłożony kostką brukową bez wybojów umożliwiający swobodne poruszanie się.  Na parkingu przed głównym wejściem do siedziby Ośrodka wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (miejsce oznaczone znakiem pionowym, oznaczenie poziome – pomalowane, wymiar 600x360 cm). Wykonano ciąg przez malowanie kontrastowe z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego. Z parkingu do budynku Ośrodka prowadzi chodnik (krawężnik do wysokości ok. 5 cm).

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na I i II piętrze. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu.  

Do siedziby GOPS prowadzi 1 wejście. Wejście główne do klatki schodowej usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu oraz miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście oświetlone. Strefa wejścia przed drzwiami głównymi szeroka, umożliwiająca swobodne poruszanie się i koncentrowanie osób. Wejście zadaszone. Drzwi przeszklone, szerokie umożliwiające swobodne wejście, otwierane na klamkę. Wejście do budynku możliwe jest schodami oraz Ośrodek posiada windę. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Wykonano kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia schodowego w ciągu schodowym. Przy głównym wejściu do Ośrodka obok klatki schodowej znajduje się plan tyflograficzny I-go pietra budynku.

Opis dostosowań, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

Na siedzibę GOPS składają się następujące pomieszczenia:

Na I piętrze powstały stanowiska obsługi klienta wraz z poczekalnią. Następnie mieści się punkt kasowy, pomieszczenia biurowe dla kadry zarządzającej, w tym dla dyrektora Ośrodka, a także serwerownia, pomieszczenia socjalne oraz osobne sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (na podłodze gres, na ścianach płytki ceramiczne szkliwione) oraz WC  przeznaczone wyłącznie do użytku przez pracowników GOPS. Pomieszczenia zawierają tabliczki z nazwami. Czcionka posiada odpowiedni rozmiar oraz kontrast. Wykonano kontrastowe oznaczenia poziome wewnątrz budynku do stanowiska obsługi klienta, do punktu kasowego oraz do WC dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano piktogramy informacyjne. W pomieszczeniu obsługi klienta zamontowano pętlę indukcyjną wraz z informacją (piktogramy). Zapewniono osobom słabo słyszącym oraz głuchoniemym metody komunikacji przy załatwianiu spraw. Do poczekalni zakupiono 3-osobowe siedzisko z podłokietnikami dla miejsca odpoczynku osób ze szczególnymi potrzebami. Zamontowano system przywoławczy w toalecie na I piętrze – bezprzewodowy system obejmujący przyciski przywoławcze i odwoławcze oraz sygnalizator świetlno-dźwiękowy.

Na II kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, gdzie swoje pokoje mają merytoryczni pracownicy w zależności od załatwianych spraw i zakresu obowiązków poszczególnych osób zatrudnionych w GOPS-ie, np. pracownicy socjalni, pracownicy Działu Świadczeń, Asystent Rodziny, psycholog. Jedna z powstałych sal została przygotowana do odbycia spotkań, narad, szkoleń, zajęć, a przede wszystkim posiedzeń członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na tej kondygnacji znajdują się toalety spełniające wymogi dla osób z niepełnosprawnością (na podłodze gres, na ścianach płytki ceramiczne szkliwione), a także zaplecze socjalne dla pracowników Ośrodka oraz WC  przeznaczone wyłącznie do użytku przez pracowników GOPS. W części korytarza ustawione są krzesła oraz stolik dla osób oczekujących. Ośrodek posiada na klatce schodowej oraz przed wejściem na poszczególne kondygnacje tablice informacyjne (wizualne) o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń w budynku. Ponadto przy każdym wejściu do pokoju znajduje się tablica z informacją o osobach zatrudnionych w Ośrodku – tabliczki w kontrastowych kolorach. Każdy pokój posiada przyporządkowany numer. Czcionka posiada odpowiedni rozmiar oraz kontrast (brak alfabetu Braill’a, brak wypukłych liter). Pomieszczenia biurowe z możliwością obsługi osób niepełnosprawnych, brak progów, drzwi otwierane na klamkę. Budynek nie posiada progów. Na podłodze w korytarzach gres, w pokojach wykładzina PCV. Wszystkie pomieszczenia w GOPS są  oświetlone, ściany pomalowane w jasnych kolorach. Wykonano kontrastowe oznaczenia poziome wewnątrz budynku do stanowiska rejestracji pism oraz do WC dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie w budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braill’a.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  Rafał Wilkus, gops@czarny-dunajec.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 544 72 89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i odwołania

 Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
 • Adres: ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec
 • E-mail: gops@czarny-duajec.pl
 • Telefon: 18 544 72 89

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich    https://www.rpo.gov.pl/