MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”
W SERWISIE INTERNETOWYM www.gops.czarny-dunajec.pl
(dalej jako „Polityka prywatności” lub „Polityka”)

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym pod adresem:
www.gops.czarny-dunajec.pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”).

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu-jednostka organizacyjna Gminy Czarny Dunajec (adres siedziby: ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec) (dalej jako ,,Administrator” lub „Administrator danych osobowych”)

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności możliwości skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego) nie są osoby poniżej 16. roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.

DANE OSOBOWE – KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

1) poczty elektronicznej: gops@czarny-dunajec.pl lub ops@czarny-dunajec.pl,

2) poczty tradycyjnej: adres korespondencyjny: ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec,

3) telefonu:  +48 18 26 135 46;

4) elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

5) skrytki ePUAP: /GOPS_CzD/SkrytkaESP.

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sposób wskazany w Serwisie.

CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza:
1) podane przez Ciebie dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem stron Serwisu (elektroniczny formularz kontaktowy), udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi/wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na nawiązaniu oraz utrzymaniu komunikacji pomiędzy Administratorem, a osobą składającą zapytanie/skargę/wniosek;

2) dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP w celu świadczenia usług niewymagających żadnego kontaktu, tj. przeglądanie stron www Serwisu, wyszukiwarka treści czy usług (dane dot. Twojej aktywności w Serwisie) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (świadczenie usług drogą elektroniczną);

3) dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego w celu sporządzenia statystyk korzystania z Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4) dane osobowe podane w ramach elektronicznego formularza kontaktowego tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

1) dane kontaktowe, w tym wskazane w elektronicznym formularzu kontaktowym;

2) dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług w Serwisie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez użytkownika.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora wskazując podstawę prawną swoich żądań.

2. dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w zakresie umożliwienia korzystania z Serwisu. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców jest dostępny w siedzibie Administratora, jak również na stronach Serwisu.
3. dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części niniejszej Polityki.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:
1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy
Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:

- dostępu do danych;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych.

3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:

- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych;

- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany.

4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz tego żądać gdy:

- kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

- gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

- Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

- gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest
to technicznie możliwe).

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8) skargi do organu nadzorczego - jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (w RP: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W ramach Serwisu stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE

Administrator może wykorzystywać na stronach Serwisu także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na trzy główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Podstawowe; 2. Analityczne, 3. Marketingowe.

W ramach Serwisu stosujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie Czas Istnienia Cel Własne/podmiotów trzecich Dostawca kategoria
licznik
(typ HTTP)
Sesja na stronie Serwisu Zapewnienie prawidłowego korzystania z Serwisu (uruchamianie podstawowych funkcji np. nawigacja stron, przeglądanie treści Serwisu, statystyka). Własne Administrator Podstawowe

W przypadku korzystania z plików cookies podmiotów zewnętrznych, każdy z tych podmiotów samodzielnie określa zasady swojej prywatności.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA COOKIES

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.