MENU

Statut aktualny

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CZARNYM DUNAJCU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częścią gminnego systemu polityki społecznej i został powołany, aby organizować przestrzeń dla działań w obszarze pomocy społecznej. Misją Ośrodka jest wspieranie mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, w sposób uwzględniający ich konkretne potrzeby i możliwości. Działania powinny mieć zawsze na względzie spójność rodzin i społeczności lokalnych oraz powinny być zorientowane na wzmacnianie ich samodzielności i aktywności.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zwany dalej „Ośrodkiem”, działa i realizuje swoje zadania w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);

6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021;

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447);

10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);

11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);

12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);

13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);

14) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);

15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.);

16) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);

17) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.);

18) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

19) innych obowiązujących aktów prawnych;

20) niniejszego Statutu.

§2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czarny Dunajec, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest Czarny Dunajec.

3. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminy określone w ustawach wskazanych w §1.

4. Ośrodek wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników.

5. Ośrodek może, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, zlecić innym podmiotom realizację niektórych zadań wynikających z zakresu jego działania.

§3. Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową jest prowadzony przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, który dokonuje oceny działalności Ośrodka.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania

§4. Zakresem działania Ośrodka objęty jest teren Gminy Czarny Dunajec obejmujący wsie:

1) Chochołów;

2) Koniówka;

3) Podczerwone;

4) Stare Bystre;

5) Ciche;

6) Czerwienne;

7) Ratułów;

8) Czarny Dunajec;

9) Wróblówka;

10) Pieniążkowice;

11) Dział;

12) Odrowąż;

13) Piekielnik;

14) Podszkle;

15) Załuczne.

ROZDZIAŁ III

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§5. 1. Do Ośrodka należy realizacja zadań:

1)z zakresu pomocy społecznej, polegających na:

a) rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozwoju nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb oraz prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

c) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń;

d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w ramach społeczności lokalnej;

e) prowadzeniu profesjonalnej działalności – w szczególności pracy socjalnej – ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pokonywania trudnych sytuacji życiowych i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie;

f) opracowywaniu i współuczestniczeniu w tworzeniu dokumentów planistycznych w obszarze polityki społecznej gminy – strategii, programów, projektów, oraz ich realizację adekwatnie do przypisanych odpowiedzialności, w tym: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

g) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

h) podejmowanie innych zadań obowiązkowych z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów prawnych;

i) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informowanie o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

j) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2) z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na:

a) wspieraniu rodzin doświadczających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji;

b) organizacji działań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej;

c) opracowaniu i realizacji gminnych programów wspierania rodziny;

d) tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

e) realizacja pozostałych zadań określonych w art. 176 i art. 177 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegających na:

a) koordynacji w opracowaniu i realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

b) realizacji ustawowych obowiązków wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz stosujących przemoc w rodzinie;

c) koordynacji prac i działań Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacji procedury Niebieskiej Karty;

d) zapewnieniu obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;

e) prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji stykających się z problemami dysfunkcji w rodzinie i patologii społecznej.

4) z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegających na przyznawaniu i wypłacie: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń wychowawczych oraz opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy.

5) z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegających na:

a) przyjmowaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacie świadczeń z tego funduszu;

b) przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych i odbiór oświadczeń majątkowych;

c) aktywizacja zawodowa dłużników;

d) współpraca z właściwymi miejscowo starostami w zakresie kierowania dłużników do prac społecznie użytecznych i wnioskowanie o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy;

e) ścisła współpraca z właściwymi urzędami skarbowymi, organami policji, prokuratury i sądu oraz komornikami sądowymi;

f) wytaczanie powództw w sprawach o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli.

6) z zakresu ustawy o systemie oświaty, polegających na realizacji zadań związanych z przyznawaniem i przekazywaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, (w tym: wychowanków i słuchaczy) zamieszkujących na terenie Gminy Czarny Dunajec;

7) z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, polegających na:

a) organizowaniu oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym;

b) wnioskowaniu do właściwego sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby chorej psychicznie, podlegającej oparciu społecznemu w szpitalu psychiatrycznym;

8) z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, polegających na przyznawaniu i wypłacaniu dodatków mieszkaniowych;

9) z zakresu ustawy – Prawo energetyczne, polegających na: przyznawaniu i wypłacie dodatku energetycznego;

10) z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, polegających na: przyjmowaniu wniosków i wydawaniu Kart Dużej Rodziny.

2. Ośrodek, mając na względzie jak najwyższą jakość realizacji zadań, opiera ją o formułę działań koalicyjnych. Uruchamia lokalne zasoby i korzysta z nich poprzez współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja i tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

§6.1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują:

1) Dyrektor,

2) Dział Księgowo-Administracyjny,

3) Dział Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny,

4) Dział Świadczeń,

5) Samodzielne stanowiska.

2. Dyrektor ustala w Regulaminie Wewnętrznym strukturę Organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

3. Ośrodkiem kieruje Dyrektor i odpowiada za całokształt jego działalności.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

5. Zakres działania Dyrektora:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) organizowanie pracy Ośrodka;

3) opracowywanie rocznych planów finansowych Ośrodka;

4) zapewnianie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych;

5) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej;

6) składanie Radzie Gminy Czarny Dunajec corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

7) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;

8) zabezpieczenie mienia Ośrodka;

9) prowadzenie polityki zatrudnienia zapewniającej efektywne wykonanie zadań Ośrodka.

6. Dyrektor działa na podstawie i w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, które określają jego uprawnienia i kompetencje, w tym w granicach upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.

§7. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa Ośrodka

§8. Ośrodek zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§9. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

§10. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu gminy oraz innych źródeł finansowania, w tym środków publicznych takich jak: gminne, powiatowe i regionalne fundusze celowe, rządowe programy i fundusze celowe oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej czy też środki pochodzące z innych mechanizmów finansowych. Dochody odprowadzane są na rachunek budżetu gminy.

§11.1. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.

2. Ośrodek posiada własne rachunki bankowe.

§12.1. Ośrodek może pozyskiwać dofinansowanie swojej działalności ze środków spoza budżetu gminy, przygotowując w tym celu stosowne wnioski, składane za zgodą Wójta Gminy Czarny Dunajec.

2. Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu oraz wytycznych grantodawcy.

§13. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, które winny być przeznaczane na cel wskazany przez ofiarodawcę.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§14. Zmiany postanowień niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego nadania.