MENU

O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą na podstawie:

-  Uchwały Nr X/87/90 Gminnej Rady Narodowej w Czarnym Dunajcu z dnia 28 lutego 1990 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu;

 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym oraz zlecone gminie wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.).
 2. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu obronę życia i rodzin, oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę życia i rodzin, oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, a uwzględniające potrzeby gminy.
 3. Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu jest skuteczna pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,
 2. Uchwały Nr XIV/144/2019 z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. ),
 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).
 6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz 670, z późn. ).
 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.).
 8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 .o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2017r. poz. 2092 z późn. zm.)
 10. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.).
 11. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z póżn. zm.).
 12. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (U. z 2019 poz 473 z póżn. zm.)
 13. Ustawy z dnia 7 września 1991r . o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019r. poz. 1481 późn. zm.)
 14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 01.06.2018r. poz 1061 z póżn. zm.)
 15. Innych obowiązujących aktów prawnych.

Najważniejsze zadania realizowane przez Ośrodek:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków osobom potrzebującym pomocy.
 3. Kierowanie do DPS.
 4. Praca socjalna z osobami potrzebującymi wsparcia.
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 6. Punkt opieki nad chorym w domu.
 7. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.