MENU

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I WSPIERANIA RODZINY

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny należy przede wszystkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej.

Podstawowym narzędziem diagnozy, pozwalającym na określenie sytuacji materialno-bytowej oraz zidentyfikowanie problemów występujących w rodzinie są:

  • wywiady środowiskowe,
  • wywiady alimentacyjne,
  • wywiady na rzecz innych instytucji,
  • opinie, karty informacyjne.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych oraz usług pomocy społecznej przyznawanych w trybie postępowania administracyjnego (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze itp.).

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Wspierania rodziny należy:

  • prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom/rodzinom we wzmocnieniu ich potencjału, zdolności i kompetencji życiowych, niezbędnych do poprawy ich sytuacji życiowej;
  • identyfikacja zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do tych świadczeń;
  • diagnozowanie lokalnych problemów społecznych;
  • pobudzanie społecznej aktywności;
  • inicjowanie nowych form pomocy poprzez m.in. realizację kontraktów socjalnych, projektów socjalnych, współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Podstawowym warunkiem zmiany sytuacji rodziny jest współpraca jej członków z pracownikiem socjalnym.

W celu sprawnej realizacji zadań z pomocy społecznej obszar Gminy podzielono na tzw. rejony opiekuńcze, które przydzielono poszczególnym pracownikom socjalnym. Do ich zadań należy praca z rodzinami i osobami zgłaszającymi się po pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, zawiera z klientami kontrakt socjalny (pisemną umowę), który polega na określeniu współpracy pomiędzy nimi. Zobowiązuje obie strony do współdziałania w rozwiązaniu trudnych problemów, z którymi zmaga się klient. Kontrakt socjalny może być zawierany na określonym etapie metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień przez osobę albo rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- więcej informacji pod adresem www.gops.czarny-dunajec.pl i link:

http://gops.czarny-dunajec.pl/home,17,zasady_ogolne.html

Pracownik

Rejony

Anna Siodłak

18 544 72 89

Stare Bystre

Załuczne

Pieniążkowice

Czarny Dunajec

(ul. Ogrodowa, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego)

Anna Schull

18 544 72 85

Ratułów

Odrowąż

Czarny Dunajec

(ul. Mościckiego, ul. Targowa)

Janusz Kęska

18 544 72 86

Czerwienne

Podszkle

Czarny Dunajec (ul. Kamieniec Dolny, ul. Kamieniec Górny, ul. Kantora, ul. Parkowa, ul. Tetmajera)

 Katarzyna Jachymiak

18 544 72 86

Ciche,

Czarny Dunajec (ul. Nadwodna, ul. Jana Pawła II, ul. Bugaj, ul. Rynek, ul. Kolejowa)

Monika Stopka

18 544 72 85

Wróblówka

Podczerwone

Dział

Czarny Dunajec (ul. Kmietowicza)

Elżbieta Kidoń

18 544 72 89

Chochołów
Piekielnik
Koniówka

Asystent Rodziny

601 622 061

 Agnieszka Bodzioch

Opiekunka

(usługi opiekuńcze)

 

 

Maria Halczak