MENU

Formy pomocy

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) Świadczenia pieniężne:

 1. Zasiłek  stały, który przysługuje:
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł, a niższa niż 30 zł.
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 1. Zasiłek okresowy, który przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

kwota zasiłku nie może być niższa niż 20,00 zł.

 1. Zasiłek celowy jest przyznawany  w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, biletów socjalnych, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 1. Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, przy czym wysokość przyznanego zasiłku nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 2. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie – pomoc w tej formie może zostać przyznane w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

 1. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 2. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 3. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

2) Świadczenia niepieniężne:

 1. Praca socjalna – to podstawowa forma świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest :

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 1. Bilet kredytowany.
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli osobie spełniająca kryterium dochodowe, nie przysługują składki z innego źródła.
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne,
 4. Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawieniem pogrzebu w przypadku, gdy nikt nie zobowiąże się do pochowania zmarłego.
  Tylko w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego, na koszty sprawienia pogrzebu, na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z póżn. zm.).

 

 1. Poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne.
 2. Interwencja kryzysowa – to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie.
 3. Schronienie - pomoc następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku lub ogrzewalni.
 4. Posiłek – jest to pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Pomoc przyznawana, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200%kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (1.056 zł) – w przypadku, gdy rodzina składa się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz bez względu na wiek w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 5. Niezbędne ubranie – następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.
  l. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą zostać również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 7. Mieszkanie chronione – to forma pomocy przygotowująca osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
 8. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej – przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 9. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest:

1) Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej (do 7 roku życia);

2) Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w postaci gorącego posiłku przyznaje się osobom i rodzinom spełniającym warunki do otrzymania pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej, jeżeli:

 1. a) Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 1552,00 zł,
 2. b) Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1200 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie udzielane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Może być udzielona również z urzędu.

Postępowanie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przyznanie lub odmowa pomocy w formie gorącego posiłku następuje w formie decyzji administracyjnej.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 200% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.