MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu"

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu"

 1. Nazwa zamówienia:

Realizacja  specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 1. Zakres usługi:

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w formie:

 -  integracja sensorycznej

 -  fizjoterapia ruchowa

-  psychologa

-  logopeda

zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdego rodzaju usługę.

 

 1. Wymagania zawodowe:

- specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

-  osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,warsztacie terapii zajęciowej lub innej jednostce niż wymienione świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych/

 1. Warunki:

Ilość godzin w zależności od potrzeb wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejsce zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

 1. Przewidywany termin realizacji usługi:

od 01 października 2023r. do 31  grudnia 2023 r.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie spełniającej warunki określone w pkt. 3

 

 1. 8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy:

 1. a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,
 2. b) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec.
 3. c) przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@czarny-dunajec.pl,

adres skrytki ePUAP: /GOPS_CzD/SkrytkaESP

Oferty należy złożyć do dnia 27 września 2023 r. do godz. 15.30. (data wpływu oferty do Ośrodka). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Koszt usługi:

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych.

 1. Warunki płatności:

1) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana po wykonaniu usługi w  terminie 14 dni od daty wpłynięcia dokumentu księgowego (faktura, nota księgowa, itp.) do GOPS.

Adres nabywcy:                    

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

 1. Józefa Piłsudskiego 2

NIP: 735-28-43-273

 

Adres odbiorcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

34-470 Czarny Dunajec

 1. Kamieniec Dolny 55

NIP: 735-128-72-49

 1. Możliwość stałego kontaktu/konsultacji:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Rafał Wilkus

Czarny Dunajec, dnia 15.09.2023 r.

Do pobrania: