MENU
Jesteś tutaj: O nas / Ogłoszenia o naborach / Nabór na wolne stanowisko pracy - opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

Nabór na wolne stanowisko pracy - opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Rodzaj umowy: umowa zlecenie, umowa na czas określony z możliwością  zmiany na czas nieokreślony (40 godzin tygodniowo)

Miejsce pracy:  Gmina Czarny Dunajec (praca w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki)

Stanowisko: opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej


WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. a)   obywatelstwo polskie;
  b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  c)   nieposzlakowana opinia;
  d)   niekaralność za przestępstwa umyślne;
  e)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  f)   wykształcenie średnie, mile widziane posiadanie dyplomu  w zawodzie opiekunka środowiskowa (bądź pokrewnym) lub  ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki;


WYMAGANIA DODATKOWE

 1. a) sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
  b) samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
  c) wysoka kultura osobista;
  d) preferowane doświadczenie zawodowe.
 2. e) prawo jazdy kat. B i posiadanie do dyspozycji samochodu.
 3. f) umiejętność obsługi komputera
 4. g) umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
 1. h) doświadczenie w zawodzie opiekuna osób zależnych.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i higienicznych.
 2. a) czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
  b) czynności gospodarcze;
  c) czynności opiekuńcze;
  d) czynności aktywizujące społecznie;
 3. e) umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. f) umiejętność organizowania pracy w domu chorego.

Usługi są świadczone na rzecz osób wskazanych na podstawie decyzji administracyjnych, wykonywane dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności na danym stanowisku określa Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa, Statutu i Regulaminu Pracy Ośrodka oraz czynności zleconych przez Dyrektora GOPS w zakresie posiadanego doświadczenia i umiejętności.
 2. Prowadzenie bieżących spraw, w tym korespondencji.
 3. Przygotowywanie akt do archiwizacji.
 4. Udział w opracowywaniu programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, np:

- gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

- gminnego programu wspierania rodziny,

- gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- oceny zasobów pomocy społecznej,

- inne.

 1. Przygotowywanie szacunkowych danych w celu zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń.
 2. Przestrzeganie postanowień regulaminu pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i higieny pracy, a także zasad ppoż.
 3. Zachowanie w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa, Statutu i Regulaminu Pracy Ośrodka oraz czynności zleconych przez Dyrektora GOPS w zakresie posiadanego doświadczenia i umiejętności.
 6. Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora GOPS.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV) .
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4 Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 1. Podpisane pisemne oświadczenia:
 2. a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. b) oświadczenie kandydata o niekaralności,

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@czarny-dunajec.com.pl,  mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”(Załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 2. Dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2018, poz. 100 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu”, w terminie do dnia 22.05.2019r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Czarny  Dunajec, dnia 14.05.2020 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarny Dunajcu

Rafał Wilkus

Pobierz:

- Klauzula