MENU
Jesteś tutaj: O nas / Ogłoszenia o naborach / Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Rodzaj umowy: umowa o pracę40 godzin tygodniowo, umowa na czas określony
z możliwością  zmiany na czas nieokreślony

Miejsce pracy:  Gmina Czarny Dunajec

Stanowisko: pracownik socjalny


WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507z późn. zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
 1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność  obsługi komputera na poziomie dobrym.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność.
 4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.
 5. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość.
 6. Prawo jazdy kat. B.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Do obowiązków pracownika socjalnego należy:

 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wnioskowanie
  o udzielenie pomocy.
 2. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientom OPS.
 3. Organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy – kontrakty socjalne.
 4. Prowadzenie środowiskowej pomocy społecznej poprzez świadczenia pieniężne, świadczenia pomocy w naturze, usługi opiekuńcze i inne usługi umożliwiające właściwe funkcjonowanie osoby lub rodziny znajdującej się w potrzebie.
 5. Współdziałanie z samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokojenia rozeznanych potrzeb.
 6. Opracowanie wniosków dotyczących problemów socjalnych rejonu i przedkładanie ich Dyrektorowi Ośrodka.
 7. Współdziałanie z placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji w zakresie organizowania usług na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy.
 8. Współdziałanie z placówkami służby zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzem rejonowym i pielęgniarką środowiskową.
 9. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy.
 10. Współpraca z organami administracji państwowej, asystentem rodziny, placówkami oświatowymi, policją i innymi instytucjami prowadzącymi działalność socjalną.
 11. Współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi w zakresie pozyskiwania środków i zaspokojania potrzeb.
 12. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ośrodka Pomocy Społecznej.
 13. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Prowadzenie pracy socjalnej.
 15. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie realizowanych zadań pomocy społecznej na przydzielonym rejonie działania.
 16. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń.
 17. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń nienależnie pobranych.
 18. Gromadzenie, kompletowanie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów zasiłkobiorców.
 19. Wstępna akceptacja i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawanych świadczeń.
 20. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.
 21. Realizacja postanowień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 22. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskano przy wykonywaniu zadań.
 23. Prowadzenie obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, a służących do przetwarzania informacji zawierających dane osobowe z zakresu zbioru danych klientów GOPS.
 24. Realizacja zadań wynikający z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczących  przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium zasiłku szkolnego lub zasiłku szkolnego,
 25. Realizacja zadań wynikający z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym między innymi:
 26. a) Pracownik socjalny po otrzymaniu zgłoszenia o występowaniu przemocy w rodzinie jest zobowiązany do wypełnienia formularza „Niebieska Karta" oraz uruchomienia procedury „Niebieska Karta".
 27. b) poinformowanie osoby/rodziny, wobec której stosowana jest przemoc, że powzięcie informacji o wystąpieniu przemocy w rodzinie zobowiązuje go do przekazania informacji na policję lub prokuraturę,
 28. c) przekazanie osobie/rodzinie, wobec której stosowana jest przemoc konkretnych informacji oraz adresów instytucji świadczących specjalistyczną pomoc: medyczną, psychologiczną, socjalną, prawną, itp.,
 29. d) udzielanie poradnictwa w zakresie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji,
 30. e) udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach z pomocy społecznej,
 31. f) w uzasadnionych przypadkach udzielania pomocy finansowej oraz udzielania pomocy rzeczowej (np. przekazanie odzieży, żywności),
 32. g) w przypadku niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia osoby doświadczającej przemocy, pracownik  zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu zapewnienie schronienia i umieszczenie osoby/rodziny np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku wsparcia, hostelu, schronisku, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe, kościół itp.;
 33. h) monitorowania efektów podjętych działań.

Wobec sprawcy przemocy w rodzinie pracownik socjalny podejmuje działania interwencyjne, w ramach których jest zobowiązany do:

 1. i) poinformowania sprawcy o podjęciu wobec niego konkretnych działań, zgodnie z procedurą ,,Niebieskiej Karty", 
 2. j) udzielenia informacji o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie,
 3. k) motywowania sprawcy przemocy do podjęcia leczenia odwykowego w przypadku wystąpienia przesłanki nadużywania alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
 4. l) zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu, stosującej przemoc w rodzinie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ł) powiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy (psychologicznej, terapeutycznej itp.),

 1. m) monitorowania zachowania sprawcy w rodzinie i informowania członków grupy roboczej.
 2. n) udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych.
 3. Kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowanie ich godności i prawa do samostanowienia.
 4. Przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
 5. Udzielanie osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 6. Zachowanie w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.
 7. Pełnienie zastępstw w czasie nieobecności pozostałych pracowników socjalnych.
 8. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
  1. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.
  2. Udział w opracowywaniu programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, np:

- gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

- gminnego programu wspierania rodziny,

- gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- oceny zasobów pomocy społecznej,

- inne.

 1. Przygotowywanie szacunkowych danych w celu zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń.
 2. Przestrzeganie postanowień regulaminu pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy i higieny pracy, a także zasad ppoż.
 3. Uczestnictwo w ciągu roku w co najmniej jednej formie doskonalenia zawodowego.
 4. Bieżące zapoznawanie się z nowelizacjami i zmianami aktów prawnych z zakresu swojego działania zgodnie z przepisami prawa.
 5. Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów unijnych, a także wypełnianie obowiązków związanych z realizacją programów pochodzących z innych instytucji państwowych.
 6. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa, Statutu i Regulaminu Pracy Ośrodka oraz czynności zleconych przez Dyrektora GOPS w zakresie posiadanego doświadczenia i umiejętności.
 7. Prowadzenie bieżących spraw, w tym korespondencji.
 8. Przygotowywanie akt do archiwizacji.
 9. Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora GOPS.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV) .
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4 Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 1. Podpisane pisemne oświadczenia:
 2. a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. b) oświadczenie kandydata o niekaralności,

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@czarny-dunajec.com.pl,  mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”(Załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 2. Dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2018, poz. 100 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu”, w terminie do dnia 22.05.2019r.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

Czarny  Dunajec, dnia 14.05.2020 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarny Dunajcu

Rafał Wilkus

POBIERZ:

- Klauzula