MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej należy:

· uniemożliwić wstęp na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;

· bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej mieszkańców domów oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;

· monitorować stan zdrowia personelu oraz bezwzględne nie dopuszczać do przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;

· organizować w sposób szczególny życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;

· gwarantować ciągłość usług na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;

· w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu do świadczenia usług w domu, oddelegować na wniosek organu prowadzącego jednostki samorządu terytorialnego pracowników dziennych ośrodków wsparcia z terenu tej jst, których działalność została zawieszona na podstawie polecenia wojewody, wydanego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

· w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oddelegować do realizacji zadań pozostałych pracowników zatrudnionych w domu;

· stosować właściwe postępowanie z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawać w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

· bezwzględnie przestrzegać procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

- powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800190590.

- bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających w placówce a następnie

- w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego

lub

- w przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie odizolować osobę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

W przypadku objęcia kwarantanną wszystkich osób przebywających w placówce należy wykorzystać zalecenia, o jakich mowa w „Instrukcji pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną”.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.