MENU
Jesteś tutaj: Świadczenia Rodzinne / Akty prawne / WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio:

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

 Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

Jeżeli członek rodziny jest właścicielem gospodarstwa rolnego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

Jeżeli członek rodziny ma zasądzone alimenty do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

Jeżeli członek rodziny pobierał w roku poprzedzającym okres zasiłkowy stypendia do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

Dokumenty składane w poprzednim okresie zasiłkowym, które są aktualne nie są wymagane po raz kolejny z wyjątkiem odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

 STARAJĄC SIĘ O DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
DODATKOWO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA :

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO :

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego bezpośrednio przed urlopem wychowawczym pracowała (miała umowę o pracę) krócej niż 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej osobiste opiekowanie się dzieckiem. Nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce całodobowej opieki (za wyjątkiem pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym), z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:

WAŻNE!

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.
W praktyce oznacza to, że w przypadku samotnego wychowywania, zarówno dwojga jak i np. czworga dzieci, dodatek jaki Państwo otrzymacie będzie wynosił tyle samo – 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Warto jednak pamiętać, że z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż dwoje, przysługuje odrębny dodatek: w wysokości 80 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTALCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO:

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO :

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA :

UWAGA!

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione. 

WAŻNE:

  1. Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty. Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni. 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.