MENU
Jesteś tutaj: Dokumenty / >Sprawozdania i informacje / Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec za półrocze 2019

Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec za półrocze 2019

I Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.

 

 1. Organizacja robót publicznych ( prace społeczno – użyteczne )dla długotrwałych bezrobotnych Klientów pomocy społecznej mająca na celu ułatwienie im  powrót na rynek pracy (finansowanych przez Gminę  Czarny Dunajec i PUP w Nowym Targu ), zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy……………
 2.  stwarzanie warunków do zdobycia doświadczenia zawodowego przez zatrudnienie absolwentów szkół tj. umożliwienie im odbywanie stażu
  a następnie zatrudnienia na okres 3 miesięcy, gdzie poznają techniki pracy
  w administracji,
 3. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej tj.umawiania Klientów do doradców zawodowych, poznanie aktualnych ofert pracy, dofinansowań do kursów zawodowych, czy też uzyskania informacji o rozwinięciu własnej działalności gospodarczej współfinansowanej przez PUP,
 4. przyznawanie pomocy osobom bezrobotnym tj. zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia,
 5. prowadzenie systematycznej pracy socjalnej, której celem jest kształtowanie podstaw odpowiedzialności za swój los oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

 

II Pomoc na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem ubóstwa.

 

 1. świadczenia pomocy finansowej lub w naturze przewidzianych w Ustawie o Pomocy Społecznej m.in.  zasiłek celowy pieniężny w ramach programu ,,Posiłek w Szkole i w domu ‘’,
 2. przygotowanie kadr pomocowych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tj. szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych,
 1. prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach (strona internetowa zawiera programy realizowane przez tut. Ośrodek ),
 2. współpraca z Sądem, Kuratorami zawodowymi, Policją, Przychodniami Zdrowia, Placówkami Oświaty, PCPR, PUP zmierzająca do zmotywowania klienta / rodziny do podjęcia konkretnych pozytywnych zmian w swym życiu,
 1. zawieranie z Klientami GOPS kontraktów socjalnych, mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 1. zapewnienie osobom potrzebującym pomocy rzeczowej, sprzętu AGD, mebli
  ( dary ),
 2. pomoc żywnościowa otrzymywana ze Związku Dużych Rodzin ,,Trzy Plus’’
  w Nowym Targu oraz Caritas w Krakowie.
 3. udzielanie informacji rodzinom wielodzietnym na temat Kart Dużej Rodziny oraz pomoc w wypełnianiu druków,
 4. zapewnienia schronienia (z wyżywieniem ) dla osób bezdomnych z terenu Gminy – Schronisko dla osób bezdomnych w Nowym Sączu,
 5. przyznawanie pomocy osobom, niemających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych tj, ubezpieczenia,
 6. przyznawanie pomocy osobom, które w wyniku zdarzenia losowego np. pożar straciły dom, dobytek,
 7. przyznawanie pomocy materialnej i prowadzenie pracy socjalnej dla osób opuszczających Zakłady Karne.

 

III Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

 

 1. udzielanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci z rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz udzielanie pomocy materialnej na zakup odzieży, obuwia itp.,
 2. dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
  z rodzin dysfunkcyjnych,
 3. wspieranie rodziny poprzez objęcie usługą Asystenta Rodziny mająca m.in. na celu wsparcie w wychowaniu dzieci, budowania relacji w rodzinie, lepszego gospodarowania posiadanym budżetem domowym, nauki gospodarowania wolnym czasem,
 4. wspomaganie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko ( Ustawa Za Życiem) informowanie o wsparciu psychologicznym, prawnym i pracy socjalnej,
 5. zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

 

 

IV Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości.

 

 1. pomoc w załatwianiu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych przez PCPR w Nowym Targu,
 2. pomoc w likwidowaniu barier architektonicznych ( informacja, gdzie pozyskać środki finansowe na ten cel ),
 3. świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych
  w miejscu ich zamieszkania,
 4. dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych,
 5. realizowanie projektu socjalnego dla seniorów tut. Gminy w celu wzmocnienia ich aktywności społecznej, propagowania profilaktyki zdrowotnej,
 6. kierowanie osób długotrwale chorych na Powiatowy Zespół Orzekający Stopień Niepełnosprawności w Nowym Targu,
 7. kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznych dla osób, które z uwagi na wiek i schorzenia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.

 

 

V Pomoc na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

 

 1. udzielanie wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy i członków rodzin.
 2. informowanie Klientów o bezpłatnej pomocy prawnej na terenie tut. Gminy oraz
  z Stowarzyszenia z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą w Nowym Targu….porozumienie
 3. kierowanie sprawców przemocy na Warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy, które są organizowane przez PCPR w Nowym Targu,
 4. opracowanie i dystrybucja ulotek zawierających informację na temat przemocy, oraz gdzie szukać pomocy, wsparcia.

 

VI Rozwiązywanie Problemów Uzależnień.

 

 1. współpraca w organizacji wypoczynku w okresie przerw w nauce dla dzieci, 
  z Naszej Gminy u których w rodzinach występuję problem nadużywania alkoholu, organizator -   Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 2. kierowanie na Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Klientów GOPS  u których występuje problem z nadużywaniem alkoholu,
 3. motywowanie rodzin do udziału w warsztatach tj. Szkoła dla Rodziców organizowanych przez GKRPA i N na terenie Gminy.
 1. Motywowanie Klientów do udziału w warsztatach pt,,Szkoła dla Rodziców’’ organizowanych przez GKRPAi N w Czarnym Dunajcu.

Skan dokumentu PDF