MENU
Jesteś tutaj: Dokumenty / >Sprawozdania i informacje / SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNY DUNAJEC ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNY DUNAJEC ZA 2018 ROK

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana została i przyjęta uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec Nr V/25/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminy Malechowo na lata 2015-2020. W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów.

            Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Szkół, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnym Dunajcu itp.. Instytucje te pracują z grupami szczególnego ryzyka, wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania. Źródłami dodatkowymi są materiały: sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu za 2018 rok, sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czarny Dunajec w 2018 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.

            W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie gminy Czarny Dunajec wytyczono następujące cele strategiczne:

1. Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.

 1.1 Cel strategiczny: Wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałanie i eliminowanie psychospołecznych skutków bezrobocia.

1.2 Cele operacyjne:

1) Usamodzielnianie bezrobotnych poprzez ułatwienie im podjęcia zatrudnienia.

2) Stwarzanie warunków do zdobycia doświadczeń zawodowych przez bezrobotnych absolwentów różnych typów szkół.

3) Aktywizacja bezrobotnych zmierzająca do polepszenia ich pozycji na rynku pracy.

4) Ograniczanie negatywnych konsekwencji bezrobocia, w tym szczególnie bezrobocia długotrwałego.

2. Pomoc na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem ubóstwa.

2.1 Cel strategiczny: Profesjonalizacja działalności sytemu pomocy społecznej w zapobieganiu ubóstwu i łagodzeniu jego skutków

 

2.2 Cele operacyjne:

1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości.

2) Zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

3) Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

4) Doprowadzanie w miarę możliwości do usamodzielniania osób i rodzin dysfunkcyjnych oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

5) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi.

 

3. Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 3.1 Cel strategiczny: Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem. Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom dezorganizującym życie rodzinne.

3.2 Cele operacyjne:

1. Rozwijanie form kompleksowego systemu pomocy dziecku i rodzinie, uwzględniającego działania środowiskowe i instytucjonalne (począwszy od wsparcia dla rodziny, przez działania socjalizacyjne, opiekuńcze i korekcyjne, na resocjalizacyjnych skończywszy).

 2. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych poprzez działania edukacyjne i wspierające by lepiej radziły sobie z trudną sytuacją rodzinną, ograniczając działania nastawione na izolacje fizyczną i psychiczną dziecka od środowiska rodzinnego.

3. Wdrożenie działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech.

4. Udzielanie wsparcia rodzinom wielodzietnym.

 

4. Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości

4.1 .1 Cel strategiczny: Ułatwienie funkcjonowania w środowisku lokalnym osób niepełnosprawnych i starszych. Stworzenie warunków do uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności.

4.2 Cele operacyjne:

1. Stworzenie osobom niepełnosprawnym i starszym warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej

2. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych.

3. Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej niepełnosprawnych dzieci.

5. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych.

6. Doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

5. Pomoc na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

5.1 Cel strategiczny: Stworzenie kompleksowego systemu pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej dla osób dotkniętych przemocą domową.

5.2 Cele operacyjne:

1. Zintegrowanie działań wszystkich instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Czarny Dunajec w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej ofiarom przemocy w rodzinie.

3. Pomoc dzieciom jako szczególnej grupie ofiar przemocy domowej.

4. Zwiększanie świadomości społecznej do pomagania ofiarom przemocy domowej poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych.

6. Rozwiązywanie Problemów Uzależnień

6.1 Cel strategiczny: Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii

6.2 Cele operacyjne:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

 3. Ulepszenie sposobów niezbędnych do radzenia sobie już z istniejącymi problemami.

4. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin.

 

WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

Cel strategiczny nr 1.1 Wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałanie i eliminowanie psychospołecznych skutków bezrobocia.

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych

 

Bezrobotni

Z prawem do zasiłku

 

ogółem

kobiety

w tym niepełnosprawni

ogółem

kobiety

 

ogółem

kobiety

Powiat nowotarski

4036

1980

185

95

690

340

Gmina

 

 

 

 

 

 

Czarny Dunajec

406

212

21

15

46

30

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Czarny Dunajec w roku 2018 wynosiła 406 osoby, długotrwale bezrobotnych było 201, w tym bezrobotnych z prawem do zasiłku – 46 osób

I. Podejmowane działania na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia.

 1. Organizacja robót publicznych ( prace społeczno – użyteczne )dla długotrwałych bezrobotnych Klientów pomocy społecznej mająca na celu ułatwienie im  powrót na rynek pracy ( współpraca z PUP Nowy Targ) oraz stwarzanie warunków do zdobycia doświadczenia zawodowego przez absolwentów tj. umożliwiające im odbywanie stażu.
 2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie umawiania Klientów
  do doradców zawodowych, aktualnych ofert pracy.
 3. Przyznawanie pomocy osobom bezrobotnym tj. zasiłek okresowy  z tytułu bezrobocia.

– 9 419,- zł (9 osób), oraz zasiłków celowych

 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

Bezrobocie

29

89

 

 1. Prowadzenie systematycznej pracy socjalnej, której celem jest kształtowanie podstaw odpowiedzialności za swój los oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Cel strategiczny nr 2.1 Profesjonalizacja działalności sytemu pomocy społecznej w zapobieganiu ubóstwu i łagodzeniu jego skutków

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązującą od 12 marca 2004r., Ośrodek udziela
i świadczy pomoc osobom i rodzinom zgodnie z art. 7, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które spełniają   kryteria dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”, od dnia 1 października 2018r. kryteria dochodowe wynoszą:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701(wcześniej 645zł)
 2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł (wcześniej 514 zł)

 

Gminę Czarny Dunajec zamieszkiwało wg stanu na dzień 31.12.2018, 22 322 osób, tj. 11 397 kobiet i 10 925 mężczyzn (Źródło: Gmina Czarny Dunajec, dział Ewidencja Ludności).

Liczba osób, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej
w 2018 r.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu udzielił wsparcia łącznie 799 osobom z 271 rodzin zamieszkujących gminę.

 

 wykres kołowy

 

Wykres 1. Liczba osób w rodzinach, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w 2018r.

 

     ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

 Powód trudnej sytuacji życiowej 2018 r.

Wszystkie środki finansowe, usługi i dobra rzeczowe, które służą zaspokojeniu potrzeb ludzkich, a nie są bezpośrednim wynagrodzeniem za pracę, nazywamy świadczeniami społecznymi. Świadczenia społeczne są adresowane do pojedynczych osób lub gospodarstw domowych, a ich finansowanie odbywa się ze środków publicznych, z udziałem i pod nadzorem instytucji państwowych lub samorządowych. Źródłem finansowania świadczeń społecznych są wpływy z podatków, składek ubezpieczeniowych i celowe wpłaty ludności. Świadczenia społeczne zaspokajają wiele istotnych potrzeb społecznych, dlatego prawo do korzystania z nich uznaje się dziś za część praw człowieka.

 

Tabela 1. Powód trudnej sytuacji życiowej w 2018 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

Ubóstwo

 

61

174

Sieroctwo

 

0

0

Bezrobocie

 

29

89

Bezdomność

 

1

1

Niepełnosprawność

 

50

90

Bezradność w sprawach opiek. – wych., w tym

- rodzinie niepełne

- rodziny wielodzietne

15

4

6

74

9

44

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym

- wielodzietność

68

40

344

251

Długotrwała lub ciężka choroba

 

104

220

Narkomania

 

0

0

Alkoholizm

 

4

7

Przemoc w rodzinie

 

2

9

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

3

3

Zdarzenia losowe

 

5

13

Sytuacja kryzysowa

 

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

 

0

0

Wykres 2. Powód trudnej sytuacji życiowej 2018 r.

 Obrazek przedstawia wykres słupkowy

 

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

 

W 2018 r. pomocą w formie zasiłków okresowych zostały objęte 43 osoby na kwotę       35 861,00 zł,

 z tego ze środków własnych - 4 642,00 zł,

- z dotacji 31 219,00 zł.

Zasiłki okresowe zostały przyznane w szczególności z powodu:

* bezrobocia – 9 419,- zł (9 osób),

* długotrwałej choroby – 14 632,- zł (13 osób),

* niepełnosprawności – 9 746,- zł (19 osób),

* możliwości utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 2 064,- zł (2 osoby),

 

Pomocą w formie zasiłku celowego w 2018 r. zostało objętych 236 osób, na kwotę   189 509, - zł, w tym w formie zasiłków celowych specjalnych 44 osoby na kwotę 23 350,00 zł. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego dla 4 osób na kwotę 8 500,00 zł

 

II Podejmowane działania na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem ubóstwa.

 1. Świadczenia pomocy finansowej lub w naturze przewidzianych w Ustawie o Pomocy Społecznej.
 2. Zapewnienie osobom potrzebującym pomocy rzeczowej, sprzętu AGD, mebli itp.
 3. Przygotowanie kadr pomocowych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  tj. szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.
 4. Prowadzenia kampanii informacyjnej w mediach ( strona internetowa zawiera programy realizowane przez tut. Ośrodek ).
 5. Współpraca z Sądem, Kuratorami, Policją zmierzająca do zmotywowania klienta / rodziny do podjęcia konkretnych pozytywnych zmian w swym życiu.
 6. Zawieranie z Klientami GOPS kontraktów socjalnych mających na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Liczba zawartych kontraktów socjalnych

Część A - 6

Część B - 2

Cel strategiczny nr 3.1 Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem. Wzmocnienie trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom dezorganizującym życie rodzinne.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, w którym może odbywać się naturalny proces kształtowania osobowości jej członków, szczególności dzieci. Ważną rolę
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie zrealizować podstawowych zadań, relacje rodzinne ulegają zaburzeniami, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dezorganizacja rodziny przyczynia się do niedostosowania społecznego dziecka. Rodzina powinna przede wszystkim w swoim środowisku lokalnym otrzymać daleko idącą pomoc w formie wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy socjalnej. Ta pomoc powinna być silnie skorelowana z pomocą materialną adresowaną do rodzin o najniższych dochodach tak, aby zahamować proces umieszczania dzieci w zastępczych formach opieki z powodów ekonomicznych. Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie systemu opieki, w tym sieci placówek publicznych i niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie w systemie dziennym bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice środowiskowe, przedszkole i żłobki.

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki
i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

2) powrotu do rodziny;

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;

4) stabilnego środowiska wychowawczego;

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

            Od 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Asystenta Rodziny. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 (pełny etat asystenta).

            W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., art. 191 ustawy nakłada na gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinnym domu dziecka, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. przepisów, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

a)                 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;

b)                 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

c)                  50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku
i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

Dzieci przebywające w Pieczy Zastępczej w 2018 r. z terenu gminy Czarny Dunajec:

 

W 2018 roku gmina współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej  12- rgu dzieciom w łącznej kwocie 103.263,62 zł. + (2 noty księgowe za IV kwartał – 4 164,00zł zapłacone w styczniu 2019).

W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał dwa sprawozdania rzeczowo-finansowe za okres 01.01-30.06.2018 r.  oraz 01.07-31.12.2018 r. przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz tego za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej przekazano szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2018. Koszty umieszczenia w pieczy zastępczej są zróżnicowane i zależne od decyzji sądu gdzie zakwalifikuje dzieci. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej pełny koszt  wynosi 660 zł, w rodzinie zawodowej lub niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka 1000 zł. W placówkach opiekuńczych te koszty są znaczenie wyższe i zróżnicowane, mogą wynosić nawet ok. 6.000 zł. Im dłużej dziecko przebywa poza rodziną, tym wyższy jest koszt jego utrzymania, dlatego należy uczynić wszystko aby przywrócić w rodzinie prawidłowe funkcje opiekuńczo-wychowawcze, by dziecko mogło do niej wrócić.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zatrudniono jednego asystenta rodziny w okresie od 1 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 roku w systemie zadaniowego czasu pracy . Powyższe zadanie było dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody w kwocie 7.812,00 zł,  natomiast wkład własny Gminy wyniósł 19.183,60 zł. Razem: 26 995,60 zł. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zatrudniał jednego asystenta rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy, w łącznym wymiarze 0,5 etatu.

W 2018 roku asystent rodziny współpracował z 15 rodzinami (48 dzieci w rodzinach) przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, nadal kontynuowana jest współpraca z 7 rodzinami  (18 dzieci).

 

 Dożywianie (posiłek)

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który od 1 stycznia 2019 został zastąpiony wieloletnim  rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Świadczeniem tym w 2018 roku objętych zostało  246 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 109 rodzin. W tym okresie wydano uczniom 32 673 posiłków na łączną kwotę 225 373 zł, środki własne stanowiła kwota 45 075,- zł, natomiast dotacja wyniosła 180 298,- zł. W szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w porozumieniu z dyrektorami szkół. Posiłki w szkołach na terenie gminy są  przygotowywane i wydawane  przez podmioty prywatne w formie cateringu, a także w ramach działających stołówek szkolnych. Na terenie gminy dla potrzeb dożywiania wyłonionych zostało 2 ajentów na usługi gastronomiczne na podst. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Godziny dostaw, wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą. Ośrodek ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku, w dniu jego obecności w szkole. Dzieci pochodzące z terenu gminy, które uczęszczają do szkół poza gminą otrzymały dożywianie w formie przyjętej w danej szkole. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ma zawarte porozumienia z poniższymi placówkami. Porozumienie zawiera zapisy dotyczące konieczności urozmaicenia posiłku, przygotowania zgodnie z zasadami zbiorowego żywienia oraz zapewnienia odpowiedniej wartości kalorycznej posiłku.

Ponadto w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” udzielono pomocy w formie zasiłku celowego pieniężnego na zakup żywności – 42 rodziny, a także świadczenia w naturze – 10 rodzin. Kwota świadczeń wyniosła 37 800, 00 zł w tym środki własne: 15 120,00 zł

Łącznie na dożywianie w 2018 roku wydano kwotę 263 173,00 zł z tego ze środków własnych 60 195,00 zł oraz  202 978,00 zł dotacji.

Posiadane środki w pełni zapewniają realizację dożywiania uczniów w szkołach.

 

            Tabela 2.  Podmioty realizujące dożywianie dla uczniów z terenu gminy Czarny Dunajec.

Lp

Nazwa placówki

Koszt posiłku

 

1

Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

6,99

2

Szkoła Podstawowa w Chochołowie

6,99

3

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem

6,99

4

Szkoła Podstawowa SPSK w Czerwiennem

6,99

5

Szkoła Podstawowa w Ratułowie

6,99

6

Szkoła Podstawowa nr 1 w  Cichem

6,99

7

Szkoła Podstawowa  nr 2 w Cichem

6,99

8.

Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem

6,99

9

Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach

6,95

 

10

Szkoła Podstawowa w Piekielniku

6,95

11

Szkoła Podstawowa w Podszklu

6,95

12

Szkoła Podstawowa w Załucznem

6,95

13

Szkoła Podstawowa w Odrowążu

7, 00

14

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

7,00

15

Szkoła Podstawowa  nr 1 SPSK w Starem Bystrem

7,00

 

Podmioty realizujące dożywianie z poza terenu gminy

1

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Zakopanem

6,99

 

2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu

4,50

3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krakowie

4,50

4

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jabłonce

6,50

5

Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu

2,25

6

Liceum Ogólnokształcące w Czarnym Dunajcu

6,99

7

Zespół Szkół w Tymbarku

3,60

8

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zakopanem

4,32

  Źródło: Opracowania własne GOPS

 

Stypendium szkolne

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/342/2013 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia  30 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec, dochód rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia nie może przekraczać 528  zł na osobę w rodzinie, a także rodzina musi spełniać przesłanki zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. rodzaj dysfunkcji).

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendiami szkolnymi objęto 269 dzieci na łączną kwotę 55 304 zł (w tym 20% wkład własny GOPS). Natomiast w okresie od września do grudnia 2018 roku liczba dzieci, które skorzystały ze stypendium wyniosła 208 dzieci na łączną kwotę 42 470 zł (w tym 20% wkład własny). W roku 2018 roku przyznano zasiłek szkolny 14 uczniom na łączną kwotę 8680 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 106 454 zł (w tym 20% środków własnych – 21 290, 80 zł)

 

Bank Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Bankiem Żywności Caritas Polska w Krakowie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018. Dystrybucja żywności odbywa się dzięki współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus z Nowego Targu. Pomocą objętych zostało 167 rodzin tj. 653 osoby w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy wynosił 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. W skład artykułów spożywczych w przeliczeniu na osobę wchodziły m.in.: cukier – 2 kg, ryż – 2 kg, mleko – 3 l, przecier – 3 szt, groszek z marchewką– 3 szt, makaron – 4 szt, olej rzepakowy– 2 l, herbatniki – 4 szt, gulasz wieprzowy z warzywami – 2 szt, szynka drobiowa – 2 szt, fasola biała konserwowa – 2 szt, powidła śliwkowe – 2 szt, filet w oleju z makreli – 3 szt i inne produkty spożywcze. Kwota jaką ponosi gmina Czarny Dunajec związana jest z partycypowaniem w kosztach związanych z utrzymaniem magazynów niezbędnych do przechowywania wydawanej żywności i za 2018 rok wyniosła 8 000,00 zł

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Zasiłek rodzinny

            Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje :

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się.

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 w przypadku niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2018 r. wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do  zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :

1) urodzenia dziecka - 1 000,00 zł,

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,

3) samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł lub 273,00 zł (w przypadku orzeczenia),

4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 0-5lat – 90,00 zł, 5-24 – 110,00 zł

5) rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł, 113,00 zł,

7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95, 00 zł

W 2018 roku wypłacono 47994  świadczeń w tej formie wraz z dodatkami na kwotę 5 640 507,01zł

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

            Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto w wysokości 1.000zł.

W 2018 roku wypłacono 216 świadczenia w  tej formie na kwotę 216 000,00 zł

 

3. Świadczenie rodzicielskie („kosiniakowe”)

            Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Łącznie na świadczenia rodzicielskie wypłacono 249 świadczeń na kwotę 224.692

 

4. „Złotówka za złotówkę”

            Regulacja „złotówka za złotówkę” przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich, będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami", a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.

5. Świadczenie wychowawcze 500 +

            Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko w rodzinie.

Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu rodziny, tj. kryterium w wysokości 800,00zł. na osobę w rodzinie, lub 1.200,00zł. - w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Natomiast na drugie i kolejne dzieci przysługuje bez względu na uzyskiwany dochód.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wyniosła 37 689 na łączna kwotę 18 773 851,92 zł (koszt obsługi 211 566, 59 zł).

6. Świadczenie „Za życiem”

            Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa (realizacja przez Dział Świadczeń rodzinnych) z dnia Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4.000 zł na dziecko. podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2018 roku wypłacono  3 świadczenia w tej formie na kwotę 12.000,00 zł

7.Świadczenie Dobry Start 300 +

            Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Łącznie w oparciu o rozporządzenie o świadczeniach Dobry Start wypłaconych zostało świadczeń dla 2 760  uczniów, w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018r., na łączną kwotę 828 000,00 zł (koszt obsługi 27 558, 90zł)

 

8. Kwoty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

            Świadczenie to zastąpiło zaliczkę alimentacyjną. Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł . Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

W 2018 roku wypłacono 789 świadczeń na kwotę 320 175, 72 zł

Nadmienia się, że tut. Ośrodek podejmuje wszystkie działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 554 ze zm. ).

1. Ogólna kwota zaległości - 2 331 580, 07 zł

2. Wpłaty dłużników ogółem: 45 500,34 zł, odsetki: 55 158, 60 zł

 

9. Karta Dużej Rodziny

            Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady przyznawania "Karty" członkom rodziny wielodzietnej oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny  mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W 2018 r. wpłynęło 180 wniosków o Kartę Dużej Rodziny. Zamówiono 526 kart tradycyjnych, 325 kart elektronicznych.

Od 01.01.2019r. do 31.03.2019r. wpłynęło 626  wniosków o Kartę Dużej Rodziny z tego zostało zamówione 1155 kart tradycyjnych, 312 kart elektronicznych.

 

Podejmowane dodatkowe działania na rzecz rodzin

1.Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

- Ośrodek pomagał przy organizowaniu wypoczynku wakacyjnego w formie kolonii dla 5 dzieci z rodzin najuboższych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od 09.07.2018 r.      do 22.07.2018 r. Dzieci wyjechały do miejscowości Bobowa (woj. małopolskie). Koszt uczestnictwa pokryło w całości Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ośrodek zapewnił dzieciom niezbędne rzeczy osobiste.

- GOPS współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej.

- GOPS brał udział w kolejnej edycji „Szlachetnej paczki”, 12 rodzin zostało zakwalifikowanych do pomocy,

- GOPS współorganizował wypoczynek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w formie obozów socjoterapeutycznych, 20 dzieci

2. Organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli - ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”oraz programów profilaktycznych organizowanych przez GKRPAiN, Liczba uczestników- 107

 

Cel strategiczny nr 4.1 Ułatwienie funkcjonowania w środowisku lokalnym osób niepełnosprawnych i starszych. Stworzenie warunków do uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności.

 

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W 2018 roku udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych dla 11 osób na kwotę 12 920,- zł. Natomiast z pomocy z formy specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba na kwotę 3 600,00 zł

  

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

            Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę, o której mowa powyżej, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2A (ustawy o pomocy społecznej), chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

 

Tabela 4. Liczba osób w DPS w latach 2015 – 2019 oraz odpłatność gminy za ich pobyt.

 

2015

2016

2017

2018

LICZBA OSÓB w DPS

19

21

19

18

WYDATKI

319 897 zł

450 386 zł

400 321 zł

487 776 zł

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

            Osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej w latach 2015 – 2019:

- 1 osoba - DPS Zakopane,

- 1 osoba -  DPS Mogilno,

- 2 osoby -  DPS Rabka,

- 2 osoby -  DPS Biskupice,

- 12 osób -  DPS Zaskale.

 

Projekt socjalny „Bezpieczny - Szczęśliwy Senior”

            Od listopada 2018 roku z inicjatywy pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka realizowany jest projekt socjalny „Bezpieczny – Szczęśliwy Senior” dla seniorów z naszej gminy. Głównym celem projektu jest niwelowanie problemu osamotnienia i izolacji poprzez umożliwienie seniorom spędzania czasu w przyjaznej atmosferze podczas spotkania międzypokoleniowego. Na comiesięcznych bezpłatnych spotkaniach seniorzy będą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami policji, straży, prawnikiem, kardiologiem, dietetykiem oraz ratownikiem medycznym. Zaplanowano także udział w imprezie artystycznej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Planowane zakończenie projektu to lipiec 2019r.   

  

Zasiłek pielęgnacyjny

            Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. W okresie 1 listopada 2018 r – 31.10.2019. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. będzie wynosić 215,84 zł.

W 2018 roku wypłacono 3 432 świadczeń w tej formie na kwotę 541 999, 96 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

            Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej , przysługuje w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.477 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2019 wysokość świadczenia wynosi 1 583, 00 zł

W 2018roku wypłacono 771 świadczenia w  tej formie na kwotę 1 135 313, 60 zł

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

            Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Świadczenie przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

W 2018 roku wypłacono 132 świadczenia w  tej formie na kwotę 69 093,10 zł

 

Zasiłek dla opiekuna

            Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. na skutek zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, które złożyły wniosek o to świadczenie do dnia 15 września 2014 r. Prawo do tego świadczenia może być przyznane również po tym terminie - w kontynuacji świadczenia (jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby nad która jest sprawowana opieka było wydane czas określony). Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości  620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

W 2018 roku wypłacono 72 świadczenia w  tej formie na kwotę 38 640,00 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne

Dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze  opłacono 715 składek emerytalno-rentowych (ZUS,KRUS) na łączną kwotę 228 255, 70 zł i składek zdrowotnych w ilości 244 na kwotę 23 577,61 zł.

 

Inne działania podejmowane na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości.

 1. Pomoc w załatwianiu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego  dla osób niepełnosprawnych.

 

Cel strategiczny 5.1 Stworzenie kompleksowego systemu pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej dla osób dotkniętych przemocą domową.

 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Wójt Gminy Czarny Dunajec, Zarządzeniem Nr 51/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu. Zespół Interdyscyplinarny w 2018 liczy 12 osób w skład, którego wchodzą: Pracownicy Socjalni – 6 osób, Pielęgniarka Środowiskowa, 2 kuratorów zawodowych, przedstawiciel oświaty - 1 osoba, przedstawiciel policji 1 - osoba, przedstawiciel służby zdrowia – 1 osoba,  przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnym Dunajcu – 1 osoba. Członkowie  uczestniczą w posiedzeniach w ramach oddelegowania na podstawie zawartych porozumień.

Zespół Interdyscyplinarny:

 a) opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2018 – 2022, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/322/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 r. Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

b) opracował regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi edukację w środowisku lokalnym poprzez warsztaty skierowane do uczniów na terenie Gminy Czarny Dunajec, kampania dotyczy tematyki: Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym,

d) ulotki i broszury zostały wydrukowane i przekazane do społeczności lokalnej w tym do Szkół na terenie Gmin.

W 2018r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani byli do realizacji procedury ,,Niebieska Karta”.

- Procedura ,,Niebieskiej Karty” realizowana była we współpracy wymienionych podmiotów w ramach tzw. Grupy Roboczej.

- Wszczęcie procedury następowało przez wypełnienie formularza części ,,A” Niebieska Karta, który niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kartę ,,B” procedury Niebieska Karta zawierającą pouczenie o przysługujących prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy, którą wręczano osobiście osobie doznającej przemocy.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w 2018 roku wpłynęło 42 formularze  Niebieskiej Karty:

a) założonych przez Policję – 40

b) założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - 1

c) założonych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  - 1

Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018 zamknięto 20 Niebieskich Kart

Powód zamknięcia :

a) brak zasadności podejmowania działań – 9

b) ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy  -  11

W ramach prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu prowadzono poradnictwo psychologiczne oraz socjalne.

W związku z zadaniem ochrony ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem w 2018 roku osobom doznającym przemocy zapewniono bezpieczeństwo poprzez szybkie i skuteczne interwencje służb do tego uprawnionych, oraz podjęcie czynności, które zabezpieczały ofiarę przemocy przed jej dalszym krzywdzeniem. Praca w Grupach Roboczych nastawiona była przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy. W 2018 roku utworzono 27 Grup Roboczych. Zaznaczyć należy, że z  2018 roku kontynuowanych jest 14 Niebieskich Kart.

W ramach podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej oraz zaangażowania społeczności lokalnej w sprawach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu rozpowszechnił na terenie Gminy Czarny Dunajec ulotki z informacją o tematyce przeciwdziałania przemocy oraz adresach instytucji udzielających pomocy.

W dniu 17.10.2018r. odbyło się szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. W prelekcjach udział wzięło 13 osób. Tematyka szkolenia: Aktualne procedury postępowania interwencyjnego osób realizujących zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy. Szkolenie trwało 4 godziny szkoleniowe. Koszt szkolenia wyniósł  1 400,00 zł.

W ramach działań w 2018 roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień oraz przemocy w następujących placówkach oświatowych:

 1. I.                   Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem.
 2. II.                Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Koszt warsztatów wyniósł 1000,00 zł Zleceniobiorcą była Pracownia Badań Społecznych SONDA w Krakowie. W warsztatach profilaktycznych udział wzięło łącznie 96 uczniów.

Podsumowując, zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czarny Dunajec były realizowane na większości niezbędnych poziomów. Ważnym atutem jest praktyka w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, co owocuje w jakości współpracy między poszczególnymi elementami systemu w Gminie Czarny Dunajec.

W 2018 roku z poradnictwa psychologicznego skorzystało 11 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

DANE STATYSTYCZNE KOMISARIATU POLICJI W CZARNYM DUNAJCU

RODZAJE ZDARZEŃ KRYMINALNYCH NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC WEDŁUG POLICJI

RODZAJ ZDARZENIA

2015

2016

2017

2018

LICZBA BÓJEK I POBIĆ

2

1

0

2

LICZBA PRZESTĘPSTW Z USZCZERBKIEM NA ZDROWIU

3

8

5

6

LICZBA ZABÓJSTW

0

0

0

0

LICZBA PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH

0

0

0

0

LICZBA PRZEPROWADZONYCH INTERWENCJI DOMOWYCH

139

136

132

151

LICZBA OSÓB ZATRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z INTERWENCJĄ DOMOWĄ I OSADZONYCH DO WYTRZEŹWIENIA

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

LICZBA INTERWENCJI, GDZIE ZACHOWANIE SPRAWCY NOSIŁO ZNAMIONA PRZEMOCY

13

5

4

10

LICZBA PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH, ART. 207 KK ORAZ CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH

A O – AKT OSKARŻENIA

RPS- REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH

13 AO

9 RPS

5 AO

3 RPS

4 AO

3 RPS

10 AO

11 RPS

Źródło: Dane z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu

Cel strategiczny 6.1 Efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Czarny Dunajec na rok 2018 został wprowadzony Uchwałą Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.

Cele programu:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

3. Ulepszenie sposobów niezbędnych do radzenia sobie już z istniejącymi problemami.

4. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin.

II. Główne kierunki działań:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć.

4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwałą Rady Gminy.

III. Zasady i metody działań:

A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

1. Informowanie społeczności o możliwości uzyskania pomocy w zakresie leczenia choroby alkoholowej i uzależnienia od narkotyków- wykonanie wizytówek i ogłoszeń.

2. Opłacenie kosztów biegłych sądowych /psychiatra i terapeuta/ orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (na badania do biegłych sądowych kieruje Gminna Komisja Profilaktyki,

3 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu zwana w dalszej części Komisją), finansowanie miejsc leczenia odwykowego w Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu w Nowym Targu

3. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy dla różnych grup zawodowych na temat choroby alkoholowej, sposobów jej leczenia i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - (pokrycie kosztów szkoleń i kursów dla: członków Komisji, nauczycieli, pedagogów szkolnych, opiekunów świetlic przyszkolnych i środowiskowych, radnych i rodziców).

5. Pokrycie kosztów szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu wczesnego rozpoznawania choroby alkoholowej.

6. Pokrycie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym znajduje się Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zwanym w dalszej części Punktem Konsultacyjnym mającym siedzibę w Czarnym Dunajcu przy ul. Piłsudskiego 4.

7. Pokrycie pozostałych kosztów dotyczących funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego.

B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w sytuacji nadużywania alkoholu, narkotyków, czy stosowania przemocy przez członka rodziny.

2. Możliwość korzystania z działań interwencyjno-wspierających psychologa pełniącego dyżur w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe - pokrycie kosztów zatrudnienia.

3. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej i alkoholizmu na bazie istniejących przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

4. Udzielanie pomocy prawnej rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków.

5. Koordynacja działań Policji, służb administracyjnych i wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców przemocy w rodzinie.

C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów, programach opiekuńczo-wychowawczych.

1. Priorytetowym zadaniem jest dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu na bazie świetlic opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie gminy przy szkołach podstawowych (pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów) i częściowe doposażenie działających już świetlic w art. szkolne, gry planszowe, sprzęt sportowy materiałów potrzebnych do pracy wychowankom). W ramach prowadzonych zajęć świetlicowych priorytetem jest realizacja programów profilaktycznych na bazie programów edukacyjnych, zajęć sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, teatralnych, plastycznych, muzycznych, grach, zabawach rozwojowych, konkursach, wycieczkach, obozach itp.

2. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i funkcjonowania dzieci w rodzinie alkoholowej.

3. Wdrażanie programów profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum, młodzieży ponadpodstawowej ich rodziców. Programem, który ma pomóc dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka to program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”

4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego (kolonie, półkolonie, obozy) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

DANE STATYSTYCZNE - DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W CZARNYM DUNAJCU

RODZAJ DZIAŁAŃ

2015

2016

2017

2018

 

Liczba wniosków skierowanych do GKRPAiN

29

22

29

23

Liczba osób, z którymi członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzili rozmowy interwencyjno motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu

29

27

29

23

Liczba ofiar przemocy w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji

29

22

25

12

Liczba sprawców przemocy w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji.

29

11

29

23

Liczba osób z problemem alkoholowym, którym udzielono konsultacji w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień

29

27

29

23

Liczba dzieci/młodzieży uczestniczącej w programach profilaktycznych organizowanych przez GKRPAiN

373

406

337

1094

Liczba rodziców uczestniczących w programach profilaktycznych organizowanych przez GKRPAiN

45

177

19

107

Kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

– liczba uczestników

19

20

20

20

Liczba osób, które zostały skierowane na badanie do biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

15

13

14

12

Źródło: GKRPAiN w Czarnym Dunajcu

PODSUMOWANIE

Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców gminy. Analizując przekazane dane przez poszczególne podmioty uczestniczące w realizacji zadań strategicznych można stwierdzić, że większość założonych kierunków działań zostało zrealizowanych lub są w trakcie realizacji. Podejmowane działania w ramach realizacji poszczególnych celów operacyjnych przyczyniają się do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych.

 

Skan dokumentu w formacie PDF