MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Gminna Karta Dużej Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny

            Informujemy, że dnia 25.03.2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę o wprowadzeniu "Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec" w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych. Program skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Gminie Czarny Dunajec, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bez względu na kryterium dochodowe. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty proponowanej przez firmy uczestniczące w programie. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Firmy i przedsiębiorstwa przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu skorzystasz z uprawnień w ramach programu Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.

Program ma na celu:

1) Stworzenie w naszej gminie warunków przyjaznych dużym rodzinom jako formy uznania za trud włożony w wychowanie dzieci.

2) Promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

3) Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

4) Wzmacnianie funkcji rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz innych usług.

5) Działania zmierzające do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych.

 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru identyfikacyjnego Karty Dużej Rodziny, którymi dla Gminy Czarny Dunajec są: 1211032

 

 

 

 

Wykaz partnerów:

  1. Termy Chochołowskie” 34-513 Chochołów 400,
    (cena biletu dla Posiadacza Karty na strefę basenową w obiekcie Partnera wynosi 5 zł, pozostałe osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny w tym opiekunowie Posiadacza Karty zobowiązani są do uiszczenia ceny biletu zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym u Partnera)

Ulga obowiązuje przez cały okres obowiązywania niniejszego Porozumienia, z wyłączeniem okresów Wysokiego sezonu u Partnera,

* Wysokim sezonie u Partnera – należy przez to rozumieć okres ferii letnich (wakacje), okres ferii zimowych w terminach obowiązywania dla wszystkich województw, okresy zimowej i wiosennej przerwy świątecznej wszystkie zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego podawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla odpowiednio każdego roku obowiązywania niniejszego porozumienia, weekendy tj. od piątku od godz. 15:00 do niedzieli do godz. 22:00, dni ustawowo wolne od pracy, oraz tzw. „długie weekendy”.

  1. KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS KOWALCZYK SPOŁKA JAWNA, ul. Spółdzielców 1, Jabłonka 34-480, można korzystać z ulgi we wszystkich sklepach firmy Kabanos na terenie całej Polski
    ( sprzedaż towarów – rabat 4 %, we wszystkich sklepach firmy Kabanos; za wyjątkiem artykułów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych),
  2. Auto Centrum Fudala Spółka Jawna, z głównym adresem miejsca wykonywania działalności w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 30c,
  1. Firma GROS prowadzona przez Pana Władysława Tokarskiego, z głównym adresem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej  w Zakopanem ul. Zborowskiego 2;
    Można korzystać z ulg w następujących placówkach:

"GROS" ul. Zborowskiego 2, 34-500 Zakopane;

"GROS" ul. Rynek 5, 34-470 Czarny Dunajec;

"GROS" ul. Kolejowa 26a, 34-470 Czarny Dunajec;
( Rabat 5% na sprzedaż towarów na cały asortyment za wyjątkiem towaru przecenionego i promocyjnego)

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; informacje ogólne o Karcie Dużej Rodziny,

http://www.czarny-dunajec.pl/_pliki/uchwala66,2dd1c.pdf - UCHWAŁA NR VI/66/2019RADY GMINY CZARNY DUNAJECz dnia 25 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia UchwałyNr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”

http://www.czarny-dunajec.pl/_pliki/uchwala-47,6356c.pdf - UCHWAŁA NR IV/47/2019RADY GMINY CZARNYDUNAJECz dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajecgminnego programu dla rodzin wielodzietnychKarta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec"