MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek osłonowy - PRZYPOMNIENIE! Tylko do 30 kwietnia 2024r.

Dodatek osłonowy - PRZYPOMNIENIE! Tylko do 30 kwietnia 2024r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za I połowę 2024 r. Jest to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

– tradycyjnie (papierowo) – osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ul. Kamieniec Dolny 55

w dni robocze:

poniedziałek – w godzinach od 8.30 do 17.00

wtorek – czwartek w godzinach od 8.00 do 14.30

piątek – dzień wewnętrzny (bez przyjmowania stron)

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 544 72 83 / 18 544 72 84 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

Warunkiem wypłaty podwyższonego dodatku jest stosowne zgłoszenie lokalu mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, organ wyśle rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne wysyłane będą w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.