MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW realizowana przez Podhalańską Szkołę dla Rodziców to program doskonalący kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie.

CELE:

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców, nauczycieli wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Opanowanie przez Nich umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, umożliwia wymianę doświadczeń, udoskonalenie umiejetności niezbędnych do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi, co, zgodnie z wynikami badań J.K. Hawkinsa sprawia, że jest on także programem profilaktycznym, przeciwdziałającym przemocy i wszelkiego rodzaju uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz trudnościom w uczeniu się.

Program w szczególności ma na celu nabycie przez uczestników warsztatów następujących umiejetności:

·identyfikowanie nieskutecznych, destruktywnych, zaburzających rozwój dziecka i niszczących wzajemne więzi sposobów komunikowania się z dzieckiem, tzw. barier komunikacyjnych;

·określanie swoich granic w kontakcie z dzieckiem w taki sposób, aby dziecko chciało je respektować;

·budowanie relacji opartych na współpracy z dzieckiem – stwarzanie klimatu wspierającego proces nauczania-uczenia się;

·poszerzanie świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie problemów związanych z okresem dojrzewania oraz w zakresie konfliktów pomiędzy dziećmi związanych z destruktywną rywalizacją;

·uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy od postawy wychowującego, który jest odpowiedzialny za jakość relacji z dzieckiem;

·uświadomienie, że prawidłowa, dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa relacja z osobą dorosłą jest najważniejszym warunkiem wewnętrznej motywacji do uczenia się i szeroko rozumianego rozwoju młodego człowieka;

·ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący (rodzic, nauczyciel) nie opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje w codziennym kontakcie z dzieckiem oraz z innymi ludźmi;

·ułatwienie zakwestionowania funkcjonujących powszechnie w świadomości społecznej stereotypów i mitów związanych z procesem wychowania;

EFEKTY:

·podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli, zmniejszenie bezradności w tym zakresie;

·poprawa relacji i jakości kontaktów emocjonalnych między członkami rodziny oraz między nauczycielami i uczniami;

·zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy dorosłych wobec dzieci;

 

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, to cykl 10 spotkań, odbywających się w formie warsztatów, które realizowane są w grupie liczacej od 10 do 15 uczestników. Każde spotkanie trwa 3 godz. zegarowe, łacznie 40 godz. dydaktycznych. Program zakłada realizację poniższych tematów:

 

1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.

3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.

4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.

5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.

6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.

7. Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.

8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.

9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.

10.Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.

11.Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Koszt uczestnictwa w programie wynosi 650zł./os.

 

Program Szkoła dla rodziców i wychowawcówspełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci,posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Magdalena Wiertelak, pedagog przyjazny dzieciom, prywatnie żona i mama dwóch córek.

Realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, inicjator Kampanii 19 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży na terenie Podhala, inicjator wielu akcji charytatywnych w Nowym Targu

Absolwent Pedagogiki Szkolnej, Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Terapii Pedagogicznej, Zarządzania Oświatą, autor licznych materiałów dokumentujących pracę z dzieckiem przy Wydawnictwie Harmonia, pedagog i terapeuta w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Targu

Paulina Puławska, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Od ponad 10 lat zaangażowana w pracę z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz dziećmi wychowującymi sie w tych rodzinach lub przebywającymi w systemie pieczy zastępczej. Swoją wiedzę i doświadczenie nabywała pracując jako wychowawca w domu dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Obecnie zawodowo pełni funkcję asystenta rodziny oraz kuratora społecznego Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Inicjatorka i organizator wielu akcji charytatywnych, współzałożycielka Fundacji Szczęśliwe Jutro, zaangażowana w działania profilaktyczne przeciwko przemocy m.in Kampanię 19 dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży. Opiekun usamodzielnienie dzieci opuszczających pieczę zastępczą. Prywatnie, żona i mama dwóch synów.