MENU
Jesteś tutaj: Strona główna / Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:


- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

Świadczenie w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”


Może być przyznane osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1051,50 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a także Uchwałą NR XIV/142/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarny Dunajec w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu”


Może być przyznane osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1051,50 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny na podstawie Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Gmina Czarny Dunajec na realizację Programu Rządowego na rok 2021 uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 93 853,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 117 317,00 zł.