MENU
Jesteś tutaj: O nas / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec


w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.).

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu;

34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 4

Znak: GOPS.26.10.2020

 1. 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1)  przedmiotem zamówienia jest:

 1. a)  udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec w okresie 01.01.2021-31.12.2021.

2)  podmiot składający ofertę tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

3)   szacunkowa liczba osób w ciągu roku - 1 osoba,

4) ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które  wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia  przez Wykonawcę od zawartej umowy.

5) każdorazowe umieszczenie osoby  będzie odbywać się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

 1. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

 1. Wymagania:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do  rejestru  placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  wojewodę,

2) wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896),

3) zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy. Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

 1. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w pkt 3 ppkt 1 i 2,

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje  do dnia 31 grudnia 2021 r.,

3) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

5) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii,  pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go  reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

6) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do  reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub  innego organu wykonawczego.

 1. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2021 r. do 31  grudnia 2021 r.
 2. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego  wymogom o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie  wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Czarny Dunajec

 1. 7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu (propozycja cenowa) i wraz z wymaganymi dokumentami  wymienionymi w pkt 4 w następujący sposób:

 1. a) złożyć w siedzibie Zamawiającego,
 2. b) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec.
 3. c) przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@czarny-dunajec.pl, adres skrytki ePUAP:

/GOPS_CzD/SkrytkaESP

Oferty należy złożyć do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Koszt usługi:

1) Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

 1. a) dzienny koszt utrzymania w schronisku wraz z wyżywieniem,

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany  czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz  stawki dziennej.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

 1. Warunki płatności:

1) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z  wyłączeniem grudnia, za który rozliczenie  nastąpi do 21 grudnia 2021r.

2) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w  terminie 14 dni od daty wpłynięcia dokumentu księgowego (faktura, nota księgowa, itp.) do GOPS wraz z załączonym imiennym  wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego  wsparcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Klauzula informacyjna.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Propozycja cenowa.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Rafał Wilkus

Czarny Dunajec, dnia 14.12.2020 r.