MENU
Jesteś tutaj: O nas / Ogłoszenia o naborach / Nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny

Nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny

Nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1 etat) w systemie zadaniowego czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę, umowa na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Gmina Czarny Dunajec

Stanowisko: asystent rodziny

 

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystent rodziny
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu asystenta rodziny zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków

posiadanie:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 1. c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym.
 4. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.
 5. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
 6. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 7. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Podpisane pisemne oświadczenia:

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

 1. Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: gops@czarny-dunajec.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 2. Dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2018r., poz. 100 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 4 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu” w terminie do dnia 27.08.2020

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

Czarny Dunajec, dnia 19.08.2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Rafał Wilkus

Do pobrania:

Klauzula