MENU

Projekt

Informujemy, że od dnia 01.01.2021r. realizujemy projekt „Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec”

 

Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0073/20 realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020

 

Oś priorytetowej:  9.  Region Spójny Społecznie

Numer i nazwa Działania:  9.1: Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

Tytuł Projektu: „Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Czarny Dunajec”

 

Wartość projektu:

                                               2021                           2022                           Ogółem

Koszty ogółem:                     805 205, 00 zł             291 807, 00 zł             1 097 012, 00 zł

2.Wkład własny:                   126 841, 00 zł             38 125, 00 zł                  164 966, 00 zł

Obszar Wsparcia:

województwo małopolskie:

- powiat nowotarski;

- gmina Czarny Dunajec

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Czarny Dunajec w woj. małopolskim (w tym 40 k, 30 m, 15 os. z niepełnosprawnościami) poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

 

 

Grupa Docelowa:

Grupę Docelową tworzą osoby nieuczące się, w zdecydowanej większości o  niskich kwalifikacjach, w większości dotknięte wykluczeniem z powodu więcej niż jednej przesłanki wykluczenia. Pierwszeństwo dostępu do udziału w projekcie mają:

- osoby zagrożone wykluczeniem z powodu więcej niż jednej przesłanki;

- osoby korzystające z POPŻ (współpraca i konsultacja z instytucjami udzielającymi wsparcia POPŻ);

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z realizacją programów rewitalizacji,

Osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnoprawnościami intelektualnymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

 

Oferowane Wsparcie:

 1. Diagnoza sytuacji uczestników i współpraca z instytucjami

1)POMOC PSYCHOLOGICZNA

2)DORADZTWO ZAWODOWE - w tym opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju (IŚR)

3)SPOTKANIE DIAGNOSTYCZNE Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI

 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa - wsparcie I stopnia

1) POMOC PSYCHOLOGICZNA/PSYCHOTERAPEUTYCZNA

2) POMOC PSYCHOTERAPEUTYCZNA GRUPOWA,

3) DORADZTWO ZAWODOWE

3) DORADZTWO FINANSOWE

4) COACHING INDYWIDUALNY

5) OPIEKA MENTORSKA

6) DORADZTWO PRAWNE

7) PRACA SOCJALNA

 • . Aktywizacja społeczna i zawodowa - wsparcie II stopnia
 • Warsztaty motywacyjne „Kuźnia optymizmu”.
 • Coaching kompetencji społecznych- zajęcia grupowe/trening kompet. Społ.
 • Zajęcia usprawniające/sportowe, aktywizujące uczestników, podnoszące ich sprawność i dobre samopoczucie.

 

 1. Kursy zawodowe

Kursy zawodowe- dobrane indywidualnie, po rekrutacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, predyspozycjami i zainteresowaniami uczestników i IŚR (Indywidualna Ścieżka Rozwoju) z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy w woj. małopolskim i powiecie (zgodnie z Barometrem Zawodów, raport nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych WUP w Krakowie). Zakłada się przełamywanie stereotypów płci w dostępie do kształcenia i pracy w poszczególnych zawodach mężczyźni będą zachęcani do kształcenia pracy w zawodach przypisywanych kobietom, a kobiety w zawodach uznanych za męskie, jeżeli tylko zawód będzie odpowiadać ich predyspozycjom i potrzebom (na podst. danych GUS nt. reprezentacji płci w zawodach)

Dodatkowo:

- sfinansowanie opieki nad dziećmi dla osób sprawujących opiekę, by umożliwić udział w kursie (szacunkowo7 os.),

- Zwrot kosztów dojazdów uczestników na kursy zawodowe (wg stawek PKP, PKS, komunikacja miejska, zgodnie z wykorzystaniem, (szacunkowo 65 os. x 1 mc)

- stypendium szkoleniowe obliczane proporcjonalnie do liczby godzin udziału (120% zasiłku przy 150 godz., stypendium nie niższe niż 20% zasiłku). Stypendia będą wypłacane uczestnikom szkoleń realizujących na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Wszyscy uczestnicy będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym,

wypadkowym i zdrowotnym.

 1. Staże zawodowe

Program stażu będzie określony dla każdego uczestnika z uwzględnieniem jego kwalifikacji i kompetencji bazowych i docelowych, zainteresowań, predyspozycji oraz potrzeb zatrudniającego. Wszystkie miejsca staży będą spełniać wymogi bhp, ergonomii i standardy jak dla pracowników ośrodka/firmy. Zakładamy promowanie zwiększania udziału płci niedoreprezentowanej w poszczególnych zawodach. Po zakończeniu kursów zawodowych uczestnicy, których IŚR będzie obejmować zdobycie doświadczenia zawodowego odbędą 3 m-czny staż np.w firmach i instytucjach w woj. małopolskim o profilu działalności umożliwiającym staż zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu będą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art.9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Będą objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków / z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt ww. ubezpieczeń będzie ponosił podmiot kierujący na staż. Stypendium szkoleniowe dla uczestników kursów ze składkami - brutto brutto (65 os. x średnio 120 godzin kursu).

 1. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy (dostępne przez cały okres realizacji projektu, realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami i po kursach/stażach jako przygotowanie do podjęcia zatrudnienia), w tym:

- Zasady przygotowywania CV, również w wersji multimedialnej, listu motywacyjnego, list z podziękowaniem, autoprezentacja, źródła inf. o ofertach pracy i edukacji, sposoby dotarcia do pracodawców, ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej., utrzymywanie kontaktów z potencjalnym pracodawcom, telefony, maile z przypomnieniem, in.);

- Dopracowanie dokumentacji aplikacyjnej, stworzenie dla każdego uczestnika, przy jego udziale, bazy potencjalnych pracodawców i stanowisk zgodnie z jego przygotowaniem i predyspozycjami;

- Opracowanie planu dalszych działań edukacyjnych dla każdego uczestnika (zakres i formy doskonalenia, realne źródła finansowania i terminy);

- Finalne przygotowanie do zatrudnienia, (realizacja również samokształcenia), pomoc z znalezieniu ofert dalszej edukacji zgodnie z IŚR i aktualnymi potrzebami uczestników (wspólne poszukiwanie w informatorach, Internecie, odwiedziny na lokalnych targach edukacyjnych i pracy), ewentualne przygotowanie do podjęcia dalszego doskonalenia, pomoc w procesie wyboru oferty i przystąpienia do dalszego kształcenia;

- Indywidualna pomoc uczestnikom.            

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Wnioskodawcę w formie otwartej i ciągłej w Biurze Projektu

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

Zachęcamy do  kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego.

 

Biuro Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

 1. Kamieniec Dolny 55, 34-470 Czarny Dunajec

Tel.: (18) 544-72-89

Kontakt e-mail: gops@czarny-dunajec.pl

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Ankieta
 4. Test mierzenia poziomu motywacji