MENU

WYMAGANE DOKUMENTY-OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021: (ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu !
1. Dowód osobisty do wglądu-wnioskodawca
2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia(kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji)

 1. Kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
 2. Kopie wszystkich posiadanych PIT-ów (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2019– (wszyscy członkowie rodziny, którzy uzyskali dochód lub go utracili w roku 2019)
 3. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2019 r. członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej (działalność gospodarcza)
  6. Zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019 oraz zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne za 2019r. dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członek rodziny zobowiązany jest wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny ( wyrok lub ugodę sądową)
  7. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2019
  8. Zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2019 gospodarstwa rolnego wyrażonej w  hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych, lub stosowne oświadczenie.
  9. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku:
  a/ Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu netto uzyskanego za miesiąc następny po miesiącu, w którym podjęto nowe zatrudnienie w 2020 r./ dochodu uzyskanego po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2020 r. za miesiąc następny po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą
  b/ Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy) lub świadectwo pracy (w przypadku utraty dochodu)
  c/ Umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło / umowa o praktyki – (kopia i oryginał do wglądu) w przypadku uzyskania dochodu
  d/ Decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu) w przypadku uzyskania dochodu
  e/ Zaświadczenie ZUS o wysokości dochodu netto z zasiłku (macierzyńskiego po utracie zatrudnienia, renty, emerytury, itp.) - uzyskanych w  2020 r.
  10. Zaświadczenie z KRUS o wysokości uzyskanego zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego w  2020 r.
  11. Oświadczenie o wysokości pobranego świadczenia rodzicielskiego w  2019 r.
 4. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko- zupełny akt urodzenia w przypadku ojca nieznanego, odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.
 5. W przypadku urlopu wychowawczego-aktualne zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz na jaki okres udziela urlopu wychowawczego i na jakie dziecko
 6. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w przypadku otrzymania dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
 7. 15. Inne nie wymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI NIE KOMPLETNE ORAZ NIE WYPEŁNIONE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

KAŻDY WNIOSEK POWINIEN BYĆ PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONY I ZŁOŻONY ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI

 

DZIĘKUJEMY